List Management Term - Delete All Terms

Odstraní všechny termíny ze seznamu s ID seznamu, které se rovná ID seznamu předané.

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/{listId}/terms?language={language}

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Podporované koncové body služeb Cognitive Services (protokol a název hostitele, například: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

listId
path True
  • string

ID seznamu obrázků.

language
query True
  • string

Jazyk termínů.

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
  • string

Odpovědi

Name Type Description
204 No Content
  • string

Žádný obsah

Other Status Codes

Chybová odpověď.

Zabezpečení

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Příklady

Delete AllTerms request

Sample Request

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/89003/terms?language=eng

Sample Response

""

Definice

APIError

Informace o chybě vrácené rozhraním API

Error

Text chyby.

APIError

Informace o chybě vrácené rozhraním API

Name Type Description
Error

Text chyby.

Error

Text chyby.

Name Type Description
Code
  • string
Message
  • string