Disks - Revoke Access

Odvolá přístup k disku.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/disks/{diskName}/endGetAccess?api-version=2021-12-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
diskName
path True
  • string

Název vytvořeného spravovaného disku. Název nelze po vytvoření disku změnit. Podporované znaky pro název jsou a-z, A-Z, 0-9, _ a -. Maximální délka názvu je 80 znaků.

resourceGroupName
path True
  • string

Název skupiny prostředků.

subscriptionId
path True
  • string

Přihlašovací údaje předplatného, které jednoznačně identifikují Microsoft Azure předplatné. ID předplatného tvoří součást identifikátoru URI pro každé volání služby.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API klienta

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Přijato

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Revoke access to a managed disk.

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/disks/myDisk/endGetAccess?api-version=2021-12-01

Sample Response