Partner Registrations - Delete

Odstranění registrace partnera
Odstraní registraci partnera se zadanými parametry.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.EventGrid/partnerRegistrations/{partnerRegistrationName}?api-version=2022-06-15

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
partnerRegistrationName
path True
  • string

Název registrace partnera.

resourceGroupName
path True
  • string

Název skupiny prostředků v rámci předplatného uživatele.

subscriptionId
path True
  • string

Přihlašovací údaje předplatného, které jednoznačně identifikují předplatné Microsoft Azure. ID předplatného tvoří součást identifikátoru URI pro každé volání služby.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API, která se má použít s požadavkem klienta.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Přijato

204 No Content

NoContent

Other Status Codes

Chybové odpovědi: ***

  • 400 Chybný požadavek.

  • 404 Nenalezena.

  • Vnitřní chyba serveru 500

Příklady

PartnerRegistrations_Delete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/5b4b650e-28b9-4790-b3ab-ddbd88d727c4/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.EventGrid/partnerRegistrations/examplePartnerRegistrationName1?api-version=2022-06-15

Sample Response