Devices - Remove Attestation

Odebrání ověření identity jednotlivých zařízení

DELETE https://{subdomain}.{baseDomain}/api/devices/{deviceId}/attestation?api-version=2022-06-30-preview

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
baseDomain
path True
  • string

Základní doména pro všechny požadavky služby Azure IoT Central.

deviceId
path True
  • string

Jedinečné ID zařízení.

subdomain
path True
  • string

Subdoména aplikace.

api-version
query True
  • string

Verze volaného rozhraní API

Odpovědi

Name Type Description
204 No Content

Success

Other Status Codes

Odpověď na chybu přijatá ze služby IoT Central

Headers

  • x-ms-error-code: string

Zabezpečení

azure_auth

Tok OAuth2 v Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Delete device attestation

Sample Request

DELETE https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/devices/Checkout4/attestation?api-version=2022-06-30-preview

Sample Response

Definice

Error

Definice chyby odpovědi.

ErrorDetails

Podrobné informace o chybě

Error

Definice chyby odpovědi.

Name Type Description
error

Podrobnosti o chybě aktuálního požadavku

ErrorDetails

Podrobné informace o chybě

Name Type Description
code
  • string

Kód chyby

message
  • string

Podrobnosti chybové zprávy

requestId
  • string

ID korelace pro aktuální požadavek.

time
  • string

Čas, kdy se žádost o chybu nezdařila.