Certificates - Delete

Odstraní certifikát účtu integrace.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/integrationAccounts/{integrationAccountName}/certificates/{certificateName}?api-version=2016-06-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
certificateName
path True
  • string

Název certifikátu účtu integrace

integrationAccountName
path True
  • string

Název účtu integrace.

resourceGroupName
path True
  • string

Název skupiny prostředků.

subscriptionId
path True
  • string

ID předplatného.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

204 No Content

Žádný obsah

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory Flow OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Delete a certificate

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/testResourceGroup/providers/Microsoft.Logic/integrationAccounts/testIntegrationAccount/certificates/testCertificate?api-version=2016-06-01

Sample Response