Sim Policies - Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje zásady SIM karty.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/{mobileNetworkName}/simPolicies/{simPolicyName}?api-version=2022-04-01-preview

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
mobileNetworkName
path True
 • string

Název mobilní sítě.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků. V názvu se rozlišují malá a velká písmena.

simPolicyName
path True
 • string

Název zásady SIM karty.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

subscriptionId
path True
 • string

ID cílového předplatného.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro tuto operaci.

Text požadavku

Name Required Type Description
location True
 • string

Geografické umístění, kde se nachází prostředek

properties.defaultSlice True

Výchozí řez, který se má použít, pokud ho UE explicitně nezadává. Tento řez musí existovat v mapě sliceConfigurations .

properties.sliceConfigurations True

Povolené řezy a nastavení, která se mají použít pro ně. Seznam nesmí obsahovat duplicitní položky a musí obsahovat alespoň jednu položku.

properties.ueAmbr True

Agregovat maximální přenosovou rychlost ve všech tocích QoS bez GBR u všech relací PDU daného uživatelského prostředí Úplný popis UE-AMBR najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.6.

properties.registrationTimer
 • integer

Interval pro postup pravidelné aktualizace registrace UE v sekundách.

properties.rfspIndex
 • integer

Index priority výběru četnosti rat/frekvence definovaný v 3GPP TS 36.413. Toto je volitelné nastavení a ve výchozím nastavení není zadané.

systemData.createdAt
 • string

Časové razítko vytvoření prostředku (UTC).

systemData.createdBy
 • string

Identita, která prostředek vytvořila.

systemData.createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

systemData.lastModifiedAt
 • string

Časové razítko poslední změny zdroje (UTC)

systemData.lastModifiedBy
 • string

Identita, která prostředek naposledy upravila.

systemData.lastModifiedByType

Typ identity, která naposledy upravila prostředek.

tags
 • object

Značky prostředků

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Aktualizace proběhla úspěšně. Operace vrátí výsledný prostředek zásad SIM karty.

201 Created

Vytvoření proběhlo úspěšně. Operace vrátí výsledný prostředek zásad SIM karty.

Other Status Codes

Odpověď na chybu popisující, proč operace selhala.

Zabezpečení

azure_auth

Tok OAuth2 v Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Create SIM policy

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/simPolicies/testPolicy?api-version=2022-04-01-preview

{
 "location": "eastus",
 "properties": {
  "registrationTimer": 3240,
  "ueAmbr": {
   "uplink": "500 Mbps",
   "downlink": "1 Gbps"
  },
  "defaultSlice": {
   "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
  },
  "sliceConfigurations": [
   {
    "slice": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
    },
    "defaultDataNetwork": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
    },
    "dataNetworkConfigurations": [
     {
      "dataNetwork": {
       "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
      },
      "sessionAmbr": {
       "uplink": "500 Mbps",
       "downlink": "1 Gbps"
      },
      "5qi": 9,
      "allocationAndRetentionPriorityLevel": 9,
      "preemptionCapability": "NotPreempt",
      "preemptionVulnerability": "Preemptable",
      "defaultSessionType": "IPv4",
      "additionalAllowedSessionTypes": [],
      "allowedServices": [
       {
        "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/services/testService"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Sample Response

{
 "name": "testPolicy",
 "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/simPolicies/testPolicy",
 "type": "Microsoft.MobileNetwork/simPolicy",
 "systemData": {
  "createdBy": "user1",
  "createdByType": "User",
  "createdAt": "2020-01-01T17:18:19.1234567Z",
  "lastModifiedBy": "user2",
  "lastModifiedByType": "User",
  "lastModifiedAt": "2020-01-02T17:18:19.1234567Z"
 },
 "location": "eastus",
 "tags": {},
 "properties": {
  "provisioningState": "Succeeded",
  "registrationTimer": 3240,
  "ueAmbr": {
   "uplink": "500 Mbps",
   "downlink": "1 Gbps"
  },
  "defaultSlice": {
   "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
  },
  "sliceConfigurations": [
   {
    "slice": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
    },
    "defaultDataNetwork": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
    },
    "dataNetworkConfigurations": [
     {
      "dataNetwork": {
       "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
      },
      "sessionAmbr": {
       "uplink": "500 Mbps",
       "downlink": "1 Gbps"
      },
      "5qi": 9,
      "allocationAndRetentionPriorityLevel": 9,
      "preemptionCapability": "NotPreempt",
      "preemptionVulnerability": "Preemptable",
      "defaultSessionType": "IPv4",
      "additionalAllowedSessionTypes": [],
      "allowedServices": [
       {
        "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/services/testService"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}
{
 "name": "testPolicy",
 "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/simPolicies/testPolicy",
 "type": "Microsoft.MobileNetwork/simPolicy",
 "systemData": {
  "createdBy": "user1",
  "createdByType": "User",
  "createdAt": "2020-01-01T17:18:19.1234567Z",
  "lastModifiedBy": "user2",
  "lastModifiedByType": "User",
  "lastModifiedAt": "2020-01-02T17:18:19.1234567Z"
 },
 "location": "eastus",
 "tags": {},
 "properties": {
  "provisioningState": "Accepted",
  "registrationTimer": 3240,
  "ueAmbr": {
   "uplink": "500 Mbps",
   "downlink": "1 Gbps"
  },
  "defaultSlice": {
   "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
  },
  "sliceConfigurations": [
   {
    "slice": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/slices/testSlice"
    },
    "defaultDataNetwork": {
     "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
    },
    "dataNetworkConfigurations": [
     {
      "dataNetwork": {
       "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/dataNetworks/testdataNetwork"
      },
      "sessionAmbr": {
       "uplink": "500 Mbps",
       "downlink": "1 Gbps"
      },
      "5qi": 9,
      "allocationAndRetentionPriorityLevel": 9,
      "preemptionCapability": "NotPreempt",
      "preemptionVulnerability": "Preemptable",
      "defaultSessionType": "IPv4",
      "additionalAllowedSessionTypes": [],
      "allowedServices": [
       {
        "id": "/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobileNetwork/mobileNetworks/testMobileNetwork/services/testService"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Definice

Ambr

Agregovat maximální přenosovou rychlost

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

DataNetworkConfiguration

Nastavení řízení využití datové sítě

DataNetworkResourceId

Odkaz na prostředek datové sítě

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě.

ErrorResponse

Chybová odpověď

PduSessionType

Typ relace PDU (IPv4/IPv6).

PreemptionCapability

Funkce preempce

PreemptionVulnerability

Ohrožení zabezpečení před chybou zabezpečení

ProvisioningState

Aktuální stav zřizování.

ServiceResourceId

Odkaz na prostředek služby.

SimPolicy

Prostředek zásad SIM karty.

SliceConfiguration

Nastavení jednotlivých řezů

SliceResourceId

Odkaz na prostředek průřezu

systemData

Metadata související s vytvořením a poslední úpravou prostředku

Ambr

Agregovat maximální přenosovou rychlost

Name Type Description
downlink
 • string

Přenosová rychlost downlinku

uplink
 • string

Přenosová rychlost pro odesílání

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

Name Type Description
Application
 • string
Key
 • string
ManagedIdentity
 • string
User
 • string

DataNetworkConfiguration

Nastavení řízení využití datové sítě

Name Type Default Value Description
5qi
 • integer
9

Výchozí hodnota ukazatele QoS Flow 5G QoS 5QI identifikuje konkrétní léčbu předávání QoS, která se má poskytnout toku. Nesmí to být standardizovaná hodnota 5QI odpovídající toku QoS QoS QoS (zaručená přenosová rychlost). Neplatné hodnoty GBR 5QI jsou: 1, 2, 3, 4, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84 a 85. Úplný popis parametru 5QI a tabulky 5.7.4-1 najdete v části 3GPP TS23.501, kde najdete úplný popis parametru 5QI a tabulku 5.7.4-1 pro definici hodnot GBR 5QI.

additionalAllowedSessionTypes
 • string[]

Povolené typy relací kromě výchozího typu relace. Výchozí typ relace nesmí duplikovat.

allocationAndRetentionPriorityLevel
 • integer
9

Výchozí úroveň přidělování a uchovávání toků QoS (ARP). Toky s vyšší prioritou předchycenými toky s nižší prioritou, pokud nastavení a preemptionVulnerability povolíte hopreemptionCapability. 1 je nejvyšší úroveň priority. Pokud toto pole není zadané, 5qi použije se k odvození hodnoty protokolu ARP. Úplný popis parametrů protokolu ARP najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.2.

allowedServices

Seznam služeb, které lze použít jako součást této zásady SIM karty. Seznam nesmí obsahovat duplicitní položky a musí obsahovat alespoň jednu položku.

dataNetwork

Odkaz na datovou síť, na kterou se tato nastavení vztahují

defaultSessionType IPv4

Výchozí typ relace PDU, který se používá, pokud UE nevyžaduje konkrétní typ relace.

preemptionCapability NotPreempt

Výchozí funkce preemption toku QoS Funkce preempce toku QoS řídí, jestli může předem předpět další tok QoS s nižší úrovní priority. Úplný popis parametrů protokolu ARP najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.2.

preemptionVulnerability Preemptable

Výchozí ohrožení zabezpečení před spuštěním toku QoS Ohrožení zabezpečení před spuštěním toku QoS řídí, jestli ho může předcházet tok QoS s vyšší úrovní priority. Úplný popis parametrů protokolu ARP najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.2.

sessionAmbr

Agregovat maximální přenosovou rychlost napříč všemi toky QoS bez GBR dané relace PDU. Úplný popis relace AMBR najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.6.

DataNetworkResourceId

Odkaz na prostředek datové sítě

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku datové sítě

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

Name Type Description
info
 • object

Další informace.

type
 • string

Další typ informací.

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě.

Name Type Description
additionalInfo

Další informace o chybě.

code
 • string

Kód chyby

details

Podrobnosti o chybě.

message
 • string

Chybová zpráva

target
 • string

Cíl chyby.

ErrorResponse

Chybová odpověď

Name Type Description
error

Objekt chyby.

PduSessionType

Typ relace PDU (IPv4/IPv6).

Name Type Description
IPv4
 • string
IPv6
 • string

PreemptionCapability

Funkce preempce

Name Type Description
MayPreempt
 • string

Může před tím dojít

NotPreempt
 • string

Nejde předem nastavit

PreemptionVulnerability

Ohrožení zabezpečení před chybou zabezpečení

Name Type Description
NotPreemptable
 • string

Nelze předem nastavit

Preemptable
 • string

Může být předem

ProvisioningState

Aktuální stav zřizování.

Name Type Description
Accepted
 • string
Canceled
 • string
Deleted
 • string
Deleting
 • string
Failed
 • string
Succeeded
 • string
Unknown
 • string

ServiceResourceId

Odkaz na prostředek služby.

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku služby.

SimPolicy

Prostředek zásad SIM karty.

Name Type Default Value Description
id
 • string

Plně kvalifikované ID prostředku pro daný prostředek. Příklad – /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

location
 • string

Geografické umístění, kde se prostředek nachází

name
 • string

Název prostředku

properties.defaultSlice

Výchozí řez, který se má použít, pokud ho UE explicitně nezadává. Tento řez musí existovat v mapě sliceConfigurations .

properties.provisioningState

Stav zřizování prostředku zásad SIM karty.

properties.registrationTimer
 • integer
3240

Interval pro postup pravidelné aktualizace registrace UE v sekundách.

properties.rfspIndex
 • integer

Index priority výběru četnosti rat/frekvence definovaný v 3GPP TS 36.413. Toto je volitelné nastavení a ve výchozím nastavení není zadané.

properties.sliceConfigurations

Povolené řezy a nastavení, která se mají použít pro ně. Seznam nesmí obsahovat duplicitní položky a musí obsahovat alespoň jednu položku.

properties.ueAmbr

Agregovat maximální přenosovou rychlost ve všech tocích QoS bez GBR u všech relací PDU daného uživatelského prostředí Úplný popis UE-AMBR najdete v části 3GPP TS23.501 5.7.2.6.

systemData

Metadata azure Resource Manager obsahující vytvořené a upravené informace.

systemData.createdAt
 • string

Časové razítko vytvoření prostředku (UTC).

systemData.createdBy
 • string

Identita, která prostředek vytvořila.

systemData.createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

systemData.lastModifiedAt
 • string

Časové razítko poslední změny zdroje (UTC)

systemData.lastModifiedBy
 • string

Identita, která naposledy změnila prostředek.

systemData.lastModifiedByType

Typ identity, která naposledy změnila prostředek.

tags
 • object

Značky prostředků

type
 • string

Typ prostředku. Například Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft.Storage/storageAccounts

SliceConfiguration

Nastavení jednotlivých řezů

Name Type Description
dataNetworkConfigurations

Povolené datové sítě a nastavení pro ně. Seznam nesmí obsahovat duplicitní položky a musí obsahovat alespoň jednu položku.

defaultDataNetwork

Výchozí datová síť, která se má použít, pokud ji uživatelská služba explicitně nezadává. Konfigurace pro tento objekt musí existovat v mapě dataNetworkConfigurations .

slice

Odkaz na řez, na který se tato nastavení vztahují

SliceResourceId

Odkaz na prostředek průřezu

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku průřezu

systemData

Metadata související s vytvořením a poslední úpravou prostředku

Name Type Description
createdAt
 • string

Časové razítko vytvoření prostředku (UTC).

createdBy
 • string

Identita, která prostředek vytvořila.

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

lastModifiedAt
 • string

Časové razítko poslední změny zdroje (UTC)

lastModifiedBy
 • string

Identita, která naposledy změnila prostředek.

lastModifiedByType

Typ identity, která naposledy změnila prostředek.