Text Dependent - List Profiles

Profily seznamů
Načte sadu profilů. Profily jsou seřazené abecedně podle ProfileId.

GET {endpoint}/speaker-recognition/verification/text-dependent/profiles?api-version=2021-09-05
GET {endpoint}/speaker-recognition/verification/text-dependent/profiles?api-version=2021-09-05&maxpagesize={maxpagesize}

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
endpoint
path True
 • string

Podporované koncové body služeb Cognitive Services (protokol a název hostitele, například: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

api-version
query True
 • string

Určuje verzi operace, která se má použít pro tento požadavek.

maxpagesize
query
 • integer

Počet profilů, které se mají vrátit. Výchozí hodnota je 100 a maximální hodnota je 500

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
 • string

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

Selhání

Headers

 • x-ms-error-code: string

Zabezpečení

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Příklady

Successful Query

Sample Request

GET https://westus.api.cognitive.microsoft.com/speaker-recognition/verification/text-dependent/profiles?api-version=2021-09-05

Sample Response

Content-Type: application/json
{
 "value": [
  {
   "profileId": "49a36324-fc4b-4387-aa06-090cfbf0064f",
   "locale": "en-US",
   "enrollmentStatus": "Enrolling",
   "createdDateTime": "2015-04-23T18:25:43.41Z",
   "lastUpdatedDateTime": "2015-04-23T19:34:51.52Z",
   "enrollmentsCount": 1,
   "enrollmentsLengthInSec": 1.83,
   "enrollmentsSpeechLengthInSec": 1.35,
   "remainingEnrollmentsCount": 2,
   "modelVersion": "2019-12-05"
  }
 ],
 "nextLink": "{opaqueUrl}"
}
Content-Type: application/json
x-ms-error-code: Error Code
{
 "error": {
  "code": "Error Code",
  "message": "Erro Messae"
 }
}

Definice

Error
SpeakerErrorInfo

Chybová zpráva mluvčího

TdProfileInfo

informace o profilu mluvčího Text-Dependent

TdProfileInfoList

seznam informací o profilu mluvčího Text-Dependent

TrainingStatusType

Stav představující aktuální stav profilu Dostupné hodnoty:

 • Registrace: Profil nemá žádný hlasový tisk a není připravený k rozpoznávání požadavků.
 • Školení: Vytváří se hlasový tisk profilu a v tuto chvíli se nedá použít k rozpoznávání.
 • Zaregistrováno: Profil má hlasový tisk a je připravený k rozpoznávání požadavků.

Error

Name Type Description
code
 • string
message
 • string

SpeakerErrorInfo

Chybová zpráva mluvčího

Name Type Description
error

TdProfileInfo

informace o profilu mluvčího Text-Dependent

Name Type Description
createdDateTime
 • string

Datum vytvoření profilu.

enrollmentStatus

Stav představující aktuální stav profilu Dostupné hodnoty:

 • Registrace: Profil nemá žádný hlasový tisk a není připravený k rozpoznávání požadavků.
 • Školení: Vytváří se hlasový tisk profilu a v tuto chvíli se nedá použít k rozpoznávání.
 • Zaregistrováno: Profil má hlasový tisk a je připravený k rozpoznávání požadavků.
enrollmentsCount
 • integer

Počet přijatých zvukových zvuků registrace pro tento profil

enrollmentsLengthInSec
 • number

Celková délka zvuků registrace přijatých pro tento profil v sekundách

enrollmentsSpeechLengthInSec
 • number

Sumace čistého řeči (což je množství zvuku po odebrání ticha a neslovných segmentů) napříč všemi registracemi profilu v sekundách.

lastUpdatedDateTime
 • string

Datum a čas poslední aktualizace profilu

locale
 • string

Identifikátor jazyka sestávající z kombinace kódu jazyka a kódu země.

modelVersion
 • string

Datum určení modelu přiřazeného k tomuto profilu Formát je rrrr-mm-dd. Pokud profil nemá žádné registrace, bude tato hodnota prázdná.

profileId
 • string

Jedinečný identifikátor id profilu (GUID).

remainingEnrollmentsCount
 • integer

Počet zvukových zvuků registrace potřebných k dokončení registrace profilu

TdProfileInfoList

seznam informací o profilu mluvčího Text-Dependent

Name Type Description
nextLink
 • string
value

informace o profilu mluvčího Text-Dependent

TrainingStatusType

Stav představující aktuální stav profilu Dostupné hodnoty:

 • Registrace: Profil nemá žádný hlasový tisk a není připravený k rozpoznávání požadavků.
 • Školení: Vytváří se hlasový tisk profilu a v tuto chvíli se nedá použít k rozpoznávání.
 • Zaregistrováno: Profil má hlasový tisk a je připravený k rozpoznávání požadavků.
Name Type Description
Enrolled
 • string
Enrolling
 • string
Training
 • string