Sync Members - Delete

Odstraní člena synchronizace.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}/syncGroups/{syncGroupName}/syncMembers/{syncMemberName}?api-version=2021-05-01-preview

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Název databáze, na které je skupina synchronizace hostovaná.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků, která prostředek obsahuje. Tuto hodnotu můžete získat z rozhraní API azure Resource Manager nebo portálu.

serverName
path True
 • string

Název serveru.

subscriptionId
path True
 • string

ID předplatného, které identifikuje předplatné Azure.

syncGroupName
path True
 • string

Název skupiny synchronizace, na které je člen synchronizace hostovaný.

syncMemberName
path True
 • string

Název člena synchronizace.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro požadavek.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Člen synchronizace byl úspěšně odstraněn.

202 Accepted

Probíhá odstranění člena synchronizace.

204 No Content

Zadaný člen synchronizace neexistuje.

Other Status Codes

Chybové odpovědi: ***

 • 400 InvalidSyncGroupCreateOrUpdateRequest – Text žádosti o vytvoření nebo aktualizaci skupiny synchronizace je prázdný.

 • 400 InvalidSyncMemberCreateOrUpdateRequest – text žádosti o vytvoření nebo aktualizaci člena synchronizace je prázdný.

 • 400 InvalidSyncAgentCreateOrUpdateRequest – text požadavku agenta pro vytvoření nebo aktualizaci je prázdný.

 • 400 InvalidDatabaseResourceId – Neplatný identifikátor prostředku databáze.

 • 400 NeshodaSubscriptionWithUrl – zadané předplatné neodpovídá předplatnému v adrese URL.

 • 400 InvalidSyncAgentResourceId – Neplatný identifikátor prostředku agenta synchronizace.

 • 400 NeshodaResourceGroupNameWithUrl – Zadaný název skupiny prostředků neodpovídá názvu v adrese URL.

 • 400 NeshodaServerNameWithUrl – Zadaný název serveru neodpovídá názvu v adrese URL.

 • 400 InvalidParameterValue – parametr dostal neplatnou hodnotu.

 • 400 SyncOperation_GenericFailure – Operace synchronizace dat se nezdařila.

 • 400 InvalidSyncGroup – Skupina synchronizace je neplatná.

 • 400 InvalidSyncMember – Člen synchronizace je neplatný.

 • 400 InvalidSyncAgent – Agent synchronizace je neplatný.

 • 400 CannotCreateSyncMemberDueToQuotaExceeded – Kvůli překročení kvóty nelze vytvořit člena synchronizace.

 • 400 SyncOperation_DuplicateSyncMemberDrop – člen synchronizace se už ukončuje.

 • 400 SyncOperation_WrongSyncDatabase – Zadaná synchronizační databáze neodpovídá existující databázi.

 • 400 SyncOperation_DwInSyncGroup – Nejde použít edici datawarehouse při synchronizaci dat.

 • 400 SyncOperation_MasterDbInSyncGroup – V synchronizaci dat nelze použít logický hlavní server.

 • 400 SyncOperation_InvalidCredential – Přihlašovací údaje databáze jsou neplatné.

 • 400 InvalidSyncMetadataDatabase – Databáze metadat synchronizace je neplatná.

 • 404 ResourceNotFound – Požadovaný prostředek nebyl nalezen.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer – Požadovaný server nebyl nalezen.

 • 404 DatabaseDoesNotExist – Uživatel zadal název databáze, který v této instanci serveru neexistuje.

 • 404 SyncOperation_HubServerNotFound – Logický server centra neexistuje.

 • 404 SyncOperation_InvalidHubDatabase – Databáze centra je neplatná.

 • 409 SyncOperation_DuplicateSyncMemberName – Člen synchronizace nelze vytvořit, protože synchronizační člen se stejným názvem již existuje.

Příklady

Delete a sync member

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/syncgroupcrud-65440/providers/Microsoft.Sql/servers/syncgroupcrud-8475/databases/syncgroupcrud-4328/syncGroups/syncgroupcrud-3187/syncMembers/syncgroupcrud-4879?api-version=2021-05-01-preview

Sample Response