Inputs - Delete

Odstraní vstup z úlohy streamování.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs/{jobName}/inputs/{inputName}?api-version=2020-03-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
inputName
path True
  • string

Název vstupu.

jobName
path True
  • string

Název úlohy streamování.

resourceGroupName
path True
  • string

Název skupiny prostředků. V názvu se rozlišují malá a velká písmena.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+$

subscriptionId
path True
  • string

ID cílového předplatného.

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro tuto operaci.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Vstup byl úspěšně odstraněn.

204 No Content

Vstup neexistuje.

Other Status Codes

Chyba

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Delete an input

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/56b5e0a9-b645-407d-99b0-c64f86013e3d/resourcegroups/sjrg8440/providers/Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs/sj9597/inputs/input7225?api-version=2020-03-01

Sample Response

Definice

Error

Běžné znázornění chyb

Name Type Description
error

Vlastnosti definice chyby.