Sdílet prostřednictvím


Workspace Aad Admins - Get

Získá správce active directory pracovního prostoru.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/{workspaceName}/administrators/activeDirectory?api-version=2021-06-01

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
resourceGroupName
path True

string

Název skupiny prostředků. V názvu se rozlišují malá a velká písmena.

subscriptionId
path True

string

ID cílového předplatného.

workspaceName
path True

string

Název pracovního prostoru.

api-version
query True

string

Verze rozhraní API, která se má použít pro tuto operaci.

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

WorkspaceAadAdminInfo

OK

Other Status Codes

ErrorResponse

Příklady

Get workspace active directory admin

Ukázkový požadavek

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/resourceGroup1/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/workspace1/administrators/activeDirectory?api-version=2021-06-01

Ukázková odpověď

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/resourceGroup1/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/workspace1/administrators/activeDirectory",
 "name": "activeDirectory",
 "properties": {
  "administratorType": "ActiveDirectory",
  "login": "bob@contoso.com",
  "sid": "c6b82b90-a647-49cb-8a62-0d2d3cb7ac7c",
  "tenantId": "c6b82b90-a647-49cb-8a62-0d2d3cb7ac7c"
 }
}

Definice

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě

ErrorResponse

Chybová odpověď

WorkspaceAadAdminInfo

Správce active directory pracovního prostoru

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

Name Typ Description
info

object

Další informace.

type

string

Typ další informace.

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Další informace o chybě.

code

string

Kód chyby

details

ErrorDetail[]

Podrobnosti o chybě.

message

string

Chybová zpráva

target

string

Cíl chyby.

ErrorResponse

Chybová odpověď

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Objekt chyby.

WorkspaceAadAdminInfo

Správce active directory pracovního prostoru

Name Typ Description
id

string

Plně kvalifikované ID prostředku Příklad : /subscriptions/{id_předplatného}/resourceGroups/{název_skupiny_prostředků}/providers/{resourceProviderNamespace}/{typ_prostředku}/{název_prostředku}

name

string

Název prostředku

properties.administratorType

string

Typ správce active directory pracovního prostoru

properties.login

string

Přihlášení správce active directory pracovního prostoru

properties.sid

string

ID objektu správce active directory pracovního prostoru

properties.tenantId

string

ID tenanta správce active directory pracovního prostoru

type

string

Typ prostředku. Například Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft.Storage/storageAccounts