Sdílet prostřednictvím


User - Disconnect Session

Odpojte relaci uživatele.
Odpojí uživatelskou relaci od skupiny tenantů, tenanta, fondu hostitelů, hostitele relace a id relace přidruženého k zadanému kontextu Vzdálené plochy.

POST https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/SessionHosts/{sessionHostName}/Sessions/{sessionId}/actions/disconnect-user

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
hostPoolName
path True

string

Požadovaný fond hostitelů.

sessionHostName
path True

string

Požadovaný název hostitele relace.

sessionId
path True

integer

int32

ID požadované relace.

tenantName
path True

string

Požadovaný název tenanta.

Odpovědi

Name Typ Description
404 Not Found

TenantNotFound, HostPoolNotFound, SessionHostNotFound