HP Service Manager Integration Pack pro System Center – Orchestrator

Důležité

Tato verze Orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2022.

Integrační balíček pro HP Service Manager je doplněk pro orchestrator v nástrojích System Center a System Center – Orchestrator, který umožňuje načítat, vytvářet, aktualizovat a monitorovat lístky v HP Service Manager.

Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše soukromí a zároveň poskytovat software, který vám přináší požadovaný výkon, výkon a pohodlí. Další informace najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nástroje System Center Orchestrator.

Požadavky na systém

Integrační balíček pro HP Service Manager vyžaduje, aby byl před implementací integrace nainstalovaný a nakonfigurovaný následující software. Další informace o instalaci a konfiguraci nástroje Orchestrator a webové služby HP Service Manager najdete v dokumentaci k příslušnému produktu.

 • Integrační balíčky pro System Center 2016 vyžadují Orchestrator pro System Center 2016.
 • Integrační balíčky pro System Center 2019 vyžadují Orchestrator pro System Center 2019.
 • HP Service Manager 7.11 nebo 9

Na každém runbook serveru a v nástroji Runbook Designer musí být nainstalovaný následující software:

 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Ovladač ODBC pro rozhraní Microsoft SQL Server Native Client (nainstalovaný pomocí SQL Server Management Tools)
 • Přístup k databázi HP Service Manager na SQL Serveru:
  • Ovladač ODBC pro rozhraní Microsoft SQL Server Native Client (nainstalovaný pomocí SQL Server Management Tools)
 • Přístup k databázi HP Service Manager v Oracle:
  • Klient Oracle (Net Configuration Assistant)
  • Ovladač Oracle ODBC

Stažení integračního balíčku

Registrace a nasazení integračního balíčku

Po stažení souboru integračního balíčku ho musíte zaregistrovat na serveru pro správu nástroje Orchestrator a pak ho nasadit na servery sady Runbook a nástroje Runbook Designer. Postupy instalace integračních balíčků najdete v tématu Postup přidání integračního balíčku.

Příprava na připojení k serveru HP Service Manager

 • Vytvořte záznam s názvem serveru HP Service Manager a číslem portu, který se používá k připojení klienta HP Service Manager.
 • Pro všechny servery HP Service Manager, ke kterým se plánujete připojit, musíte na všech klientech a runbook serverech vytvořit název zdroje dat (DSN) ODBC. Podporují se nativní připojení SQL Serveru i připojení Oracle ODBC. Viz Konfigurace připojení HP Service Manager.
 • Model licencování pro komponenty služby HP Service Manager se liší v závislosti na nainstalované verzi. Informace o samostatně licencovaných komponentách najdete v produktové dokumentaci společnosti HP. Tento integrační balíček ke správnému fungování vyžaduje přístup k webové službě HP Service Manager SOAP. V případě potřeby se ujistěte, že je tato komponenta nainstalovaná a licencovaná.
 • Ujistěte se, že uživatel nakonfigurovaný pro přístup k serveru HP Service Manager má v systému HP Service Manager přiřazenou vlastnost SOAP-API CAPABILITY WORD. V závislosti na verzi služby HP Service Manager může být k povolení vlastnosti SOAP-API CAPABILITY WORD potřeba zakoupit další licence. Další informace o licencování vám poskytne obchodní zástupce SPOLEČNOSTI HP.

Konfigurace připojení ke službě HP Service Manager

Připojení vytvoří opakovaně použitelné propojení mezi nástrojem Orchestrator a serverem HP Service Manager. Můžete vytvořit libovolný počet připojení a zadat odkazy na více serverů se systémem HP Service Manager. Pokud chcete povolit rozdíly v bezpečnostních oprávněních různých uživatelských účtů, můžete také vytvořit více připojení ke stejnému serveru.

Integrační balíček pro HP Service Manager při návrhu runbooků v nástroji Runbook Designer vyžaduje připojení k databázi HP Service Manager na SQL Serveru. Před nastavením připojení ke službě HP Service Manager v nástroji Runbook Designer je potřeba nakonfigurovat platné připojení ODBC.

Abyste se vyhnuli možnému poškození, nepoužívejte alternativní prostředky pro přímé připojení k databázi. K zajištění správné integrace vždy používejte připojení ODBC.

Nastavení připojení SQL Server ODBC

 1. Otevřete nástroj SPRÁVCE zdrojů dat ODBC (32bitová verze). K tomuto nástroji se dostanete tak, že vyberete Start, Spustit a do pole Otevřítzadáte\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe. Vyberte OK.
 2. Ve Správci zdrojů dat ODBC vyberte kartu System DSN (Systémový název DSN ).
 3. Vyberte Přidat.
 4. V seznamu dostupných ovladačů vyberte ovladač SQL Server Native Client 10.0.
 5. Vyberte Dokončit.
 6. Zadejte nový název a popis zdroje dat.
 7. Do pole Server zadejte název nebo IP adresu databázového serveru HP Service Manager.
 8. Vyberte Další.
 9. Vyberte odpovídající metodu ověřování pro databázový server a zadejte platné přihlašovací údaje.
 10. Vyberte Další.
 11. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Změnit výchozí databázi na: .
 12. V rozevíracím seznamu pod zaškrtávacím polím vyberte databázi HP Service Manager.
 13. Vyberte Další.
 14. Vyberte Dokončit.
 15. Vyberte Test zdroje dat a ověřte připojení k databázi.
 16. Po dokončení testu vyberte OK.
 17. Vyberte OK.

Nastavení připojení Oracle ODBC

 1. Pomocí nástroje Oracle Net Configuration Assistant nakonfigurujte název služby Oracle Net Services. Další informace o tomto kroku najdete v příslušné dokumentaci k produktu Oracle.
 2. Otevřete nástroj Správce zdrojů dat ODBC (32bitová verze). K tomuto nástroji se dostanete tak, že vyberete Start, pak Spustit a do pole Otevřít zadáte \Windows\SysWOW64\odbcad32.exe. Vyberte OK.
 3. Ve Správci zdrojů dat ODBC vyberte kartu System DSN (Systémový název DSN ).
 4. Vyberte Přidat.
 5. V seznamu dostupných ovladačů vyberte ovladač Oracle ODBC nainstalovaný spolu s klientem Oracle.
 6. Vyberte Dokončit.
 7. Zadejte nový název a popis zdroje dat.
 8. Zadejte název služby TNS pro databázi HP Service Manager nakonfigurovanou v nástroji Net Configuration Assistant.
 9. Otestujte připojení a v případě potřeby zadejte přihlašovací údaje.
 10. Vyberte odpovídající metodu ověřování pro databázový server a zadejte platné přihlašovací údaje.
 11. Vyberte OK.
 12. Výběrem OK zavřete správce zdrojů dat ODBC.

Nastavení připojení HP Service Manager

 1. V nástroji Runbook Designer vyberte nabídku Možnosti a vyberte HP Service Manager. Zobrazí se dialogové okno HP Service Manager.
 2. Na kartě Připojení vyberte Přidat a zahajte nastavení připojení. Zobrazí se dialogové okno Konfigurace připojení .
 3. Do pole Název zadejte název připojení. Může to být název serveru HP Service Manager nebo popisný název, kterým odlišíte typ připojení.
 4. Do pole Adresa serveru zadejte název nebo IP adresu počítače HP Service Manager. Pokud používáte název počítače, můžete zadat název NetBIOS nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN).
 5. Do pole Interval dotazování zadejte, jak často (v minutách) chcete kontrolovat stav připojení HP Service Manager.
 6. Do pole NÁZEV DSN rozhraní ODBC zadejte název zdroje dat ODBC z některého z předchozích postupů.
 7. Do pole Uživatelské jméno databáze zadejte uživatelské jméno databáze.
 8. Do pole Heslo databáze zadejte heslo databáze.
 9. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte přihlašovací údaje, které Orchestrator použije pro připojení k serveru HP Service Manager.
 10. Vyberte Testovat připojení. Jakmile se zobrazí zpráva "Připojeno bylo úspěšně", vyberte OK.
 11. V dialogovém okně se seznamem připojení vyberte nově vytvořené připojení tak, že v seznamu vyberete příslušnou položku.
 12. Výběrem tlačítka Aktualizovat mezipaměť pole načtěte a uložte vlastní konfiguraci ze serveru HP Service Manager. Dokončení této operace může několik minut trvat a je nezbytné k tomu, aby se integrační balíček mohl správně připojit k novému serveru HP Service Manager.
 13. V případě potřeby přidejte další připojení k dalším serverům HP Service Manager.
 14. Výběrem OK zavřete dialogové okno konfigurace a vyberte Dokončit.

Tip

Uživatelské jméno databáze a heslo databáze – Pokud je vaše databáze HPSM na počítači se systémem Windows Server a nastavili jste název zdroje dat ODBC s ověřováním systému Windows, můžete zadat cokoli pro uživatelské jméno a heslo, protože pole musí být prázdná, aby tlačítko Test připojení fungovalo. Pokud používáte ověřování SQL Server, musíte mít uživatelské jméno a heslo pro databázi HPSM SQL Server. Uživatel musí mít k databázi přístup pro čtení a zápis prostřednictvím připojení DSN.

Zveřejnění požadovaných polí

Pokud aktivita hlásí chybu a značí, že musí být zadáno požadované pole, ale IP adresa neposkytuje pole v uživatelském rozhraní, musí být pole zpřístupněno prostřednictvím rozhraní API webové služby HP Service Manager. Pokud chcete pole zveřejnit, proveďte následující postup:

Zveřejnění požadovaného pole

 1. Otevřete klienta HP Service Manager.
 2. Připojte se k požadovanému serveru HP Service Manager.
 3. V navigátoru systému přejděte na Nástroje pro přizpůsobení, webové služby, konfigurace WSDL a poklikejte na možnost Konfigurace WSDL .
 4. V dialogovém okně Definice externího přístupu vyberte tlačítko Hledat a vypište všechny dostupné objekty.
 5. V seznamu objektů vyberte požadovaný objekt.
 6. Vyberte kartu Pole.
 7. Posuňte se do dolní části seznamu polí.
 8. Ve sloupci Pole zadejte název databáze pro pole, které se má zveřejnit.
 9. Ve sloupci Popisek zadejte název, kterým bude webová služba odkazovat na toto pole.
 10. Ujistěte se, že je ve sloupci Typ uvedený správný datový typ.
 11. V horní části stránky vyberte Uložit a zprávu uložte.

Známé problémy

 • Tlačítko Test připojení nelze použít k ověření připojení Service Manager webové služby 7.1, pokud je webová služba HP ServiceCenter 6.2 zakázaná.

 • K práci s lístky změn se vyžadují určitá oprávnění. Tato oprávnění se určují přiřazením profilu správy změn uživateli. Každý uživatel může mít více než jeden profil, ale v rámci jedné relace může patřit pouze k jednomu profilu. Pokud má uživatel přiřazený více než jeden profil správy změn, automaticky použije první profil v abecedním pořadí. Aby nedošlo k nejasnostem, doporučuje se, aby uživatel nakonfigurovaný pro použití s integračním balíčkem byl přiřazen pouze jeden profil správy změn.

 • Uživatel nakonfigurovaný pro použití s integračním balíčkem musí mít předvolby časového pásma nastavené na Greenwich/Universal s formátem data mm/dd/rr.

 • V některých verzích hp Service Manager se v seznamu dostupných kategorií při vytváření incidentu zobrazí Změna, ale zvolení způsobí selhání objektu s následující zprávou: Zadejte platnou kategorii. Jedná se o známý problém se serverem HP Service Manager. Ujistěte se, že jsou tato pole viditelná pro webovou službu (viz Řešení potíží) a že je server HP Service Manager opravený na nejnovější verzi.

 • Tlačítko Nastavit jako výchozí dostupné v aktivitách Vytvořit položku, Aktualizovat položku a Zavřít položku může při výběru hlásit chybu. Tento problém můžete obejít pomocí následujícího postupu.

  1. Poznamenejte si cestu k souboru uvedenou v chybové zprávě. Například C:\Users\[CurrentUser]\AppData\Local\Microsoft\System Center 2012\Orchestrator\IntegrationPacks\HPServiceManager\[GUID]\defaultFields.xml
  2. Zajistěte, aby v cestě k souboru existovaly všechny složky uvedené v chybové zprávě.
  3. V případě potřeby vytvořte chybějící složky.

  Pokud nástroj Runbook Designer spouští uživatel, který na počítači nemá oprávnění správce, V aktuální verzi integračního balíčku se ujistěte, že uživatel má dostatečná oprávnění k zápisu do adresáře %COMMONPROGRAMFILES(x86)%\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Extensions\Support\HPServiceManager\ .