IDebugMethodField::EnumParameters

Platí pro:yesnokód Visual Studio Visual Studio pro Mac noVisual Studio

Vytvoří výčt pro parametry metody.

Syntax

int EnumParameters(
   out IEnumDebugFields ppParams
);

Parametry

ppParams
[ven] Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam parametrů metody; v opačném případě vrátí hodnotu null, pokud neexistují žádné parametry.

Návratová hodnota

Pokud je úspěch úspěšný, vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud neexistují žádné parametry. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek je objekt IDebugField představující různé typy parametrů. Zavolejte Metodu GetKind pro každý objekt určit přesně jaký druh parametru objekt představuje.

Parametr obsahuje název proměnné i jeho typ. Prvním parametrem metody třídy je obvykle ukazatel "this".

Pokud je potřeba pouze typy parametrů, zavolejte metodu EnumArguments .

Viz také