Værdimodeller (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Anlægsaktiver > Almindelige > Anlægsaktiver > Anlægsaktiver. Vælg et anlægsaktiv. Klik på Værdimodeller i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at vælge, hvilke værdimodeller, der skal tildeles det valgte anlægsaktiv.

Værdimodeller sporer den økonomiske værdi af et anlægsaktiv over time af forskellige årsager, f.eks. regnskabsmæssig afskrivning, skattemæssig afskrivning, værdiregulering og kassation. Hver enkelt værdimodel repræsenterer en uafhængig økonomisk levetid, og hvert anlægsaktiv kan have tilknyttet flere værdimodeller.

Når du tildeler et anlægsaktiv en anlægsaktivgruppe, tildeles automatisk for anlægsaktivgruppen værdimodeller til anlægsaktivet. Du kan dog slette værdimodeller fra opsætningen af anlægsaktivet, hvis ingen transaktioner er blevet bogført for værdimodellen.

Opgaver, som denne form bruges til

Opret værdimodeller

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Aa590830.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFaner

Fane

Beskrivelse

Oversigt

Få vist eller angiv grundlæggende oplysninger om de værdimodeller, der er tildelt det valgte anlægsaktiv.

Generelt

Få vist eller Angiv yderligere oplysninger om den valgte værdimodel.

Afskrivning

Få vist eller Angiv oplysninger om afskrivning, der er inkluderet i den valgte værdimodel. Hvis værdimodellen ikke indeholder afskrivning, er disse felter er tomme.

Afhængigt af opsætningen for værdimodellen, vises forskellige felter på det Afskrivning tab. For eksempel, hvis du har føjet en alternativ afskrivningsprofil eller en ekstraordinær afskrivningsprofil til en værdimodel i den Værdimodeller form, en feltgruppe vises, når værdimodellen er tilknyttet et anlægsaktiv.

Du kan oprette afskrivningsprofiler, som omfatter afskrivningsmetoder og beregningsregler, i den Afskrivningsprofiler form.

Køb/Salg

Få vist oplysninger om køb eller salg af anlægsaktivet for den valgte værdimodel.

Økonomiske dimensioner

Få vist eller rediger oplysninger om økonomiske dimensioner, såsom standarddimensioner, og hvor dimensionerne, der bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Aa590830.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Knap

Beskrivelse

Poster

Åbn den Anlægsaktivposter form, hvor du kan få vist de realiserede posteringer for den faste aktiv og kombination af værdimodel, der er valgt.

Forespørgsel

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Saldi– Åbn den Saldi for anlægsaktiver form, hvor du kan få vist saldi, der er opsummeret efter transaktionstype, for alle transaktioner, der er registreret for den faste aktiv og modelkombination.

 • Profil– Åbn den Profil form, hvor du kan få vist den bogførte og forventede afskrivning i henhold til konfigurationen af anlægsaktivet.

 • Ret historik – Åbner formen Historik for ændringer af anlægsaktiver, hvor du kan få vist ændringer i levetiden, afskrivningsperioder, forventet scrapværdi eller salgsværdi for aktivet. Der er flere oplysninger i afsnittet Se ændringshistorik for anlægsaktiver.

Funktioner

Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:

 • Opdele anlægsaktiv– Åbn den Opdele anlægsaktiv form, hvor du kan overføre en del af eller hele valgt anlæg fra en værdimodel til en anden værdimodel eller til et andet anlæg.

 • Overfør aktiv til pulje for småaktiver– Åbn den Overfør aktiv til pulje for småaktiver form, hvor du kan overføre et aktiv til en pulje med lav værdi.

  Bemærk

  (AUS) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Australien.

Budgettering

Åbn en menu med følgende menupunkt:

 • Indtastning– Åbn den Budgetposter for anlægsaktiver form, hvor du kan få vist, oprette eller opdatere poster i budgetregisteret for anlægsaktiver for den valgte faste aktiv og modelkombination.

Lager

Åbn en menu med følgende menupunkt:

 • Lagertransaktioner– Åbn den Lagertransaktioner form, hvor du kan få vist lagertransaktioner fra indkøbsordrer og lagerkladden for anlægsaktiver og værdi model kombinationer, der er angivet.

Aa590830.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Værdimodel

Vælg værdimodellen, der skal tildeles det valgte anlægsaktiv. Værdimodellerne for anlægsaktivet, tildeles automatisk baseret på opsætningen for anlægsaktivgruppen, som standard, men du kan tilføje andre værdimodeller. Du kan også slette værdimodeller fra opsætningen af anlægsaktivet, hvis ingen transaktioner er blevet bogført for værdimodellen.

Hvis separate skatteposteringer skal bogføres, en værdimodel for skattemæssige skal også knyttes til hvert anlægsaktiv.

Der kan tilføjes yderligere værdimodeller for andre regnskabsmæssige formål, som f.eks. koncernværdien af anlægsaktiverne eller til beregninger.

Status

Få vist eller Vælg status for den valgte værdimodel for anlægsaktivet.

 • Endnu ikke anskaffet– Standardstatus for det anlægsaktiv, indtil den første anskaffelse er bogført for værdimodellen.

 • Start– Det anlægsaktiv, der er opnået. For åbne værdimodeller kan alle anlægsaktiver bogføres én gang, undtagen for anlægsaktiver, der har den Anskaffelse type. De pågældende anlægsaktiver kan bogføres mere end én tid, når den Tillad masseanskaffelser er markeret i den Anlægsaktivparametre form.

 • Suspenderet– Anlægget er ikke tilgængelig for bogføring af posteringer for anlægsaktiver og kan ikke vælges i kladderne. Denne status skal vælges manuelt.

 • Lukket– Den seneste afskrivning for anlægsaktivet er blevet bogført, og den bogførte nettoværdi er nul.

 • Solgt– Anlægsaktivet er blevet afhændet ved salg, og du skal oprette en fritekstfaktura eller manuelt Angiv en salgspostering i kladden.

 • Skrottet– Anlægsaktivet er blevet afhændet ved spild og en salgstransaktion spild er blevet bogført i en kladde.

 • Overført til pulje for småaktiver– Anlægsaktivet er blevet overført til en pulje med lav værdi.

Værdimodeller med status for Suspenderet, Lukket, Solgt, eller Skrottet kan ikke opdateres med yderligere anlægsaktivposteringer. Du kan dog til hver en tid ændre status manuelt og genåbne anlægsaktivet for alle typer posteringer.

Du skal opdatere status for anlægsaktiver for hver værdimodel, der er tildelt til anlægsaktivet. For eksempel et aktiv kan være fuldt afskrevne skattemæssige og lukkede for den skattemæssige værdimodel, men kan være åben i regnskabsmæssigt øjemed, fordi flere afskrivningen bogføres i fremtiden.

Status for et anlægsaktiv opdateres normalt automatisk. Det er dog muligt at ændre anlægsaktivets status.

Posteringslag

Vælg et posteringslag for anlægsaktivposter for værdimodellen. Du kan finde flere oplysninger i Posteringslag.

Afskrivning

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan anlægsaktiverne afskrives for dette anlægsaktiv og kombination af værdimodel. Standardberegningen er fra værdimodellen, men du kan ændre beregningen til enhver tid. Du kan også stoppe beregningen midlertidigt. Hvis anlægsaktivet er ud til reparation, kan du stoppe beregning af afskrivning i den pågældende tidsperiode.

Kontroller maksimal procentdel

Marker dette afkrydsningsfelt for at validere oplysningen i feltet Maksimal procentdel i formen Anlægsaktivparametre. Yderligere oplysninger finder du i Om saldoafskrivning.

Bemærk

(DEU) Dette felt er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Tyskland, og hvis de Kontroller maksimal procentdel for saldoværdi er markeret i den Anlægsaktivparametre form.

Afskrivningsprofil

Den primære afskrivningsprofil, der fastlægger reglerne for afskrivningsberegning, der gælder for hvert enkelt anlægsaktiv for denne værdimodel. Afskrivningsprofilen definerer afskrivningsmetoden, afskrivningsperioden og afrunding.

Skattemodel for ekstraordinær afskrivning

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er en ekstraordinær værdimodel til værdimodel.

Bemærk

(FRA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Frankrig.

Alternativ afskrivningsprofil

Vælg en alternativ afskrivningsprofil. I nogle lande/områder, som Belgien, Tyskland og USA, findes en afskrivningsmetode, der kombinerer to forskellige afskrivningsmetoder. Normalt er den Lineær afskrivning for den resterende levetid og Saldoværdi afskrivningsmetoder. Den juridiske enhed er berettiget til at bogføre det højeste afskrivningsbeløb.

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Halvårsafskrivning på yderligere anskaffelser i formen Anlægsaktivparametre, kan du ikke vælge en alternativ afskrivningsprofil. Yderligere oplysninger finder du i Alternativ afskrivningsprofil.

Bemærk

(AUT) Den Halvårsafskrivning på yderligere anskaffelser er kun tilgængelige for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Østrig.

Startdato for afskrivning

Startdatoen for den første afskrivningsberegning, som er baseret på placeret i service dato og afskrivning konventionen.

Du kan ændre datoen, fordi nogle lande/områder kan kræve, at du angive datoen for den første afskrivning forskelligt, nogle gange endda måneder før anskaffelsen.

Den dato, du angiver forbliver den samme, når der bogføres anskaffelsesposteringer, når datoen, der er forskellig fra startdato for afskrivning. Du skal kontrollere datoen for alle nye anlægsaktiver, før den første afskrivning.

Ingen afskrivning kan bogføres, før et anlægsaktiv anskaffes. Derfor, hvis den placeres i tjeneste dato ligger før anskaffelsesdatoen, omfatter den første afskrivning, der beregnes efter anskaffelsen afskrivningsbeløb, der er beregnet til mellem placeret i service og anskaffelsesdatoen.

Eksempel

Et anlægsaktiv anskaffes 31 December 2011 og afskrivningsprofilen er kvartalsvis lineær. Afskrivningen starter i juli 1, 2009 (startdato for afskrivning), anskaffelsesprisen er 10,000 og levetiden er lineær.

Den afskrivning, der beregnes på 31 December 2011 er 5.000 (for to kvartaler).

Dato, hvor afskrivning sidst blev udført

Den dato, afskrivningen sidst blev bogført for den faste aktiv og modelkombination. Du kan ændre datoen.

Procentdel efter bekræftelse

Den maksimale procentdel, der blev brugt, da forslagsprocessen afskrivning sidst blev udført.

Bemærk

(DEU) Dette felt er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Tyskland, hvis afskrivningsmetoden for afskrivningsprofilen er Saldoværdi, og hvis de Kontroller maksimal procentdel for saldoværdi er markeret i den Anlægsaktivparametre form.

Levetid

Anlægsaktivets levetid i år. Levetid kan konfigureres for anlægsaktivgruppen, men kan også tilpasses på hver bestemt anlægsaktiv og kombination af værdimodel.

Afskrivningsperioder

Antal afskrivningsperioder for anlægsaktivet. Når afskrivningsperioder er en del af afskrivningsberegningens opsætning, bruges de til at beregne lineær afskrivning og faktorafskrivning. Standardlevetiden i antal år for værdimodellen kan konfigureres for anlægsaktivgruppen, men kan ændres for hver enkelt anlægsaktiv og kombination af værdimodel.

Afskrivningsperioder beregnes ved hjælp af indstillingen i den Periodefrekvens i den Afskrivningsprofiler form. Hvis periodefrekvensen er Kvartårlig, den samlede levetid for 1 er lig med fire kvartaler i den Afskrivningsperioder felt. Hvis periodefrekvensen er Årlig, den samlede levetid for 4 er lig med fire perioder.

Resterende afskrivningsperiode

Antallet af afskrivningsperioder, der er tilbage. Tallet angiver antallet gange, der stadig afskrivningen skal beregnes. For anlægsaktiver, som endnu ikke er blevet afskrevet, bliver denne værdi antallet afskrivningsperioder. For anlægsaktiver, der er delvist afskrevet, vil denne værdi være mindre end antallet af afskrivningsperioder.

Posteringsprofil

Den standardposteringsprofil, der blev valgt i den Anlægsaktivparametre form. Du kan ændre værdien.

Afrund afskrivning

Det laveste afskrivningsbeløb, der er tilladt i denne afskrivningsmodel.

Da afskrivningen er en allokering af anlægsaktivets værdi, bogføre nogle organisationer kun afrundede beløb som 1.100 i stedet for 1100.99 eller 10,000 i stedet for 8.800.

Yderligere oplysninger finder du i Om afrunding af afskrivning.

Tillad bogført nettoværdi, der er højere end anskaffelsesomkostningerne

Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade posteringer, der opretter en bogførte nettoværdi, der er større end anskaffelsesomkostningerne.

Tillad negativ bogført nettoværdi

Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade posteringer, der vil medføre en negativ bogført nettoværdi for anlægsaktiv og kombination af værdimodel.

Anskaffelsesdato

Standarddatoen, når anlægsaktivposten er angivet i den Anlægsaktiver form. Du kan ændre datoen. Når den første anskaffelse er bogført, opdateres feltet med datoen for den faktiske anskaffelsesdato.

Anskaffelsespris

Den anskaffelsespris, der bruges i anskaffelsesforslag. Kun anlægsaktiver, der har en defineret anskaffelsespris, vil være tilgængelige i anskaffelsesforslaget.

Anskaffelsesprisen opdateres, hver gang der bogføres en anskaffelse eller en justering af en anskaffelse for den faste aktiv og modelkombination.

Anskaffelsesmetode

Angiv, hvordan anlægsaktivet blev anskaffet. Listen omfatter anskaffelsesmetoder, der er oprettet i den Anskaffelsesmetoder form. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Anskaffelsesmetoder (form).

Afhændelsesdato

Datoen, hvor anlægsaktivet blev solgt eller skrottet.

Salgsværdi

Salgsprisen for et anlægsaktiv. Feltet opdateres, når et anlægsaktiv sælges.

Erstatningsdato

Angiv datoen for, hvornår du planlægger at udskifte anlægsaktivet. Standarddatoen er anskaffelsesdatoen plus den samlede levetid for anlægsaktivet.

Værdireguleringsgruppe

Vælg eller få vist den værdireguleringsgruppe, der er oprettet i den Værdireguleringsgrupper form. Denne gruppe bruges til at værdiregulere anlægsaktiver, når du klikker på Værdireguleringsforslag i den Kladdebilag udgør for de Anlægsaktiver journal. Forslaget opretter kladdelinjer baseret på aktivets værdi ved opsætningen af værdireguleringsgruppen.

Bemærk

(ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.

Type

Vælg eller få vist hensættelsestypen for anlægsaktivet. Vælge en hensættelsestype for et aktiv automatisk opretter en hensættelse af reserver, når aktivet sælges med avance og betingelserne i den Hensættelsestyper for anlægsaktiver form er opfyldt.

Når du klikker på Forslag > Indtægtsføring af reserver i den Kladdebilag udgør for den Anlægsaktiver kladden, at reserverne blive opløst.

Yderligere oplysninger finder du i Om anlægsaktivreserver.

Metode

Den metode, der bruges til afskrivning.

Du kan finde flere oplysninger i Afskrivningsmetoder og -principper.

Afskrivningsår

Den værdi, der vises i dette felt afhænger af den valgte værdimodel.

Periodefrekvens

Hyppigheden af afskrivninger for værdimodellen.

Dette felt vises kun, når afskrivningsmetoden er en reducerende saldo eller lige linje metode.

Forventet scrapværdi

Angiv den forventede scrapværdi. Dette er den del af anskaffelsesprisen, der udgør anlægsaktivets værdi når levetiden er udløbet. Scrapværdien afskrives ikke, men medregnes i afskrivningsformler.

Ibrugtagningsdato

Den dato, hvor aktivet blev sat i drift, som er bogføringsdatoen for anskaffelsesposteringen. Denne dato kan ændres, indtil den første afskrivning er bogført. Når et anlæg placeres i tjenesten, anses det bruges af din organisation og afskrivning er tilladt fra denne dato og frem.

Denne dato er grundlaget for den Startdato for afskrivning felt.

Afskrivningsprincip

Afskrivningsprincip for anlægsaktivet.

Tillad afskrivning, når ibrugtagning og afhændelse ligger i samme regnskabsår

Marker dette afkrydsningsfelt for at tillade afskrivningsbeløb, når et anlægsaktiv tages i brug og kasseres i samme regnskabsår.

Opret reguleringer af afskrivning med basisreguleringer

Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette afskrivningsreguleringer omkostningsgrundlag for et aktiv er indstillet.

Dato, hvor afskrivning sidst blev udført (Ekstraordinær afskrivning)

Den dato, hvor der sidst blev bogført ekstraordinær afskrivning for anlægsaktivet. Du kan ændre datoen.

Forbrugsfaktor

Vælg eller få vist den forbrugsfaktor, der er oprettet i den Forbrugsfaktorer form. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når Forbrug er valgt i den Metode til afskrivningsprofilen for værdimodellen.

Yderligere oplysninger finder du i Om forbrugsafskrivninger.

Enhed

Vælg eller få vist den forbrugsenhed, der er oprettet i den Forbrugsenheder form af enhedspris og til forbrugsafskrivningsforslag.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når Forbrug er valgt i den Metode til afskrivningsprofilen for værdimodellen.

Enhedsafskrivning

Angiv eller få vist kostprisen for en forbrugsenhed. For at beregne forbrugsafskrivningen, skal du bruge enhedsafskrivningen for prisen og forbrugsfaktoren for antallet.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når Forbrug er valgt i den Metode til afskrivningsprofilen for værdimodellen.

Forventet forbrug

For forbrugsfaktorer, der er defineret som procenter, er det forventede forbrug det samlede antal enheder, som vil blive tildelt i afskrivningsperioder i henhold til de procenter, der er angivet for den enkelte forbrugsfaktor.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når Forbrug er valgt i den Metode til afskrivningsprofilen for værdimodellen.

Bogført forbrug

Den forbrugsafskrivning i enheder, der er bogført for den valgte værdimodel. Feltet indeholder kun en værdi, hvis der er konfigureret forbrugsafskrivning for værdimodellen og afskrivningen er bogført.

Kreditorkonto

Debitor- eller kreditorkontonummeret. Feltet opdateres automatisk, når et anlægsaktiv anskaffes ved hjælp af en indkøbsordre.

Indkøbsordre

Id'et for den indkøbsordre, der blev brugt til køb af anlægsaktivet.

Faktura (Købskonto)

Id'et for kreditorfakturaen.

Debitorkonto

Den debitorkonto, som blev solgt et anlægsaktiv. Feltet opdateres automatisk, når et anlægsaktiv afhændes eksternt ved hjælp af en fritekstfaktura.

Faktura (Salgskonto)

Identifikation af fritekstfakturaen.

Økonomiske standarddimensioner

De økonomiske standarddimensioner for anlægsaktivet. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Når %1-dimensionen bruges

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).