.net 6 projemi farklı bir sunucuda ayağa kaldıramıyorum veritabanı bağlantı dll leri ile alakalı bir sorun gibi gözüküyor

Hasan Sevinç 0 Reputation points
2023-10-26T11:53:49.0933333+00:00

kendi bilgisayarımda ayağa kaldırırken problem yok sunucuya vpn ile bağlanıp oradaki veri tabanını kullanırken problem yok ama uygulamayı publish edip sunucuda ayağa kaldırdığımda tarayıcıda direkt hata sayfasına yönlendiriliyorum. sunucu tarafından destek istediğimde IIS üzerinde aldıkları uzuunca bir hata kodu ve mesajı paylaştılar benimle onuda aşağıya bırakıyorum.

Category: Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddlewareEventId: 1SpanId: 2dbafa2922843341TraceId: a95489056e4086f5bd27bb74d3466b3aParentId: 0000000000000000RequestId: 80000ddf-0000-e200-b63f-84710c7967bbRequestPath: / An unhandled exception has occurred while executing the request. Exception: System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Microsoft.Data.SqlClient.TdsParser' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Microsoft.Data.SqlClient.SNILoadHandle' threw an exception. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'Microsoft.Data.SqlClient.SNI.dll' or one of its dependencies: Access is denied. (0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) at Microsoft.Data.SqlClient.SNINativeMethodWrapper.SNIInitialize(IntPtr pmo) at Microsoft.Data.SqlClient.SNINativeMethodWrapper.SNIInitialize() at Microsoft.Data.SqlClient.SNILoadHandle..ctor() at Microsoft.Data.SqlClient.SNILoadHandl! e..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Data.SqlClient.TdsParserStateObjectFactory.get_EncryptionOptions() at Microsoft.Data.SqlClient.TdsParser..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Data.SqlClient.TdsParser..ctor(Boolean MARS, Boolean fAsynchronous) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, TimeoutTimer timeout) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential c! redential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, Boolean applyTransientFaultHandling, String accessToken, DbConnectionPool pool) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnect! ion) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(Db! Connection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource1 retry, DbConnectionOptions userOptions) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource1 retry, SqlConnectionOverrides overrides) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.Open(SqlConnectionOverrides overrides) at Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Storage.Internal.SqlServerConnection.OpenDbConnection(Boolean errorsExpected) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalConnection.OpenInternal(Boolean errorsExpected) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalConnection.Open(Boolean errorsExpected) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalCommand.ExecuteReader(RelationalCommandParameterObject parameterObject) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Internal.SingleQueryingEnumerable1.Enumerator.InitializeReader(Enumerator enumerator) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Internal.SingleQueryingEnumerable1.Enumerator.<! ;>c.<MoveNext>b__19_0(DbContext _, Enumerator enumerator) at Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Storage.Internal.SqlServerExecutionStrategy.Execute[TState,TResult](TState state, Func3 operation, Func3 verifySucceeded) at Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.Internal.SingleQueryingEnumerable1.Enumerator.MoveNext() at System.Collections.Generic.List1..ctor(IEnumerable1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToListTSource at DataAccess.Concrete.EntityFramework.EfGenericDal2.GetAll(Expression1 filter) in D:\Source\Mstiky\DataAccess\Concrete\EntityFramework\EfGenericDal.cs:line 40 at Business.Concrete.CarouselManager.GetList() in D:\Source\Mstiky\Business\Concrete\CarouselManager.cs:line 35 at WebSite.Pages.Carousel.CarouselPage.OnInitialized() in D:\Source\Mstiky\WebSite\Pages\Carousel\CarouselPage.razor:line 46 at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.RunInitAndSetParametersAsync() at Micros! oft.AspNetCore.Components.Rendering.HtmlRenderer.HandleException(Exception exception) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.HandleExceptionViaErrorBoundary(Exception error, ComponentState errorSourceOrNull) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.AddToPendingTasks(Task task, ComponentState owningComponentState) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.SupplyCombinedParameters(ParameterView directAndCascadingParameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.SetDirectParameters(ParameterView parameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.RenderTreeDiffBuilder.InitializeNewComponentFrame(DiffContext& diffContext, Int32 frameIndex) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.RenderTreeDiffBuilder.InitializeNewSubtree(DiffContext& diffContext, Int32 frameIndex) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.RenderTreeDiffBuilder.InsertNewFrame(DiffContext& diffContext, Int32 newFrameIndex) at Microsoft.AspNetCore.Componen! ts.RenderTree.RenderTreeDiffBuilder.AppendDiffEntriesForRange(DiffContext& diffContext, Int32 oldStartIndex, Int32 oldEndIndexExcl, Int32 newStartIndex, Int32 newEndIndexExcl) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.RenderTreeDiffBuilder.ComputeDiff(Renderer renderer, RenderBatchBuilder batchBuilder, Int32 componentId, ArrayRange1 oldTree, ArrayRange1 newTree) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.RenderIntoBatch(RenderBatchBuilder batchBuilder, RenderFragment renderFragment, Exception& renderFragmentException) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.ProcessRenderQueue()--- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.HtmlRenderer.HandleException(Exception exception) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.ProcessRenderQueue() at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.ProcessPendingRender() at Microsoft.AspNetCore.Compone! nts.RenderTree.Renderer.AddToRenderQueue(Int32 componentId, RenderFragment renderFragment) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle.Render(RenderFragment renderFragment) at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.StateHasChanged() at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.CallOnParametersSetAsync() at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.RunInitAndSetParametersAsync() at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.HtmlRenderer.HandleException(Exception exception) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.HandleExceptionViaErrorBoundary(Exception error, ComponentState errorSourceOrNull) at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.AddToPendingTasks(Task task, ComponentState owningComponentState) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.SupplyCombinedParameters(ParameterView directAndCascadingParameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.SetDirectParameters(ParameterView parameters) at Microsoft.AspNetCore.Compon! ents.RenderTree.Renderer.RenderRootComponentAsync(Int32 componentId, ParameterView initialParameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.HtmlRenderer.CreateInitialRenderAsync(Type componentType, ParameterView initialParameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.HtmlRenderer.RenderComponentAsync(Type componentType, ParameterView initialParameters) at Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.RendererSynchronizationContext.<>c__111.<<InvokeAsync>b__11_0>d.MoveNext()--- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.StaticComponentRenderer.PrerenderComponentAsync(ParameterView parameters, HttpContext httpContext, Type componentType) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ComponentRenderer.PrerenderedServerComponentAsync(HttpContext context, ServerComponentInvocationSequence invocationId, Type type, ParameterView parametersCollection) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeature! s.ComponentRenderer.RenderComponentAsync(ViewContext viewContext, Type componentType, RenderMode renderMode, Object parameters) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers.ComponentTagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext context, TagHelperOutput output) at Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.TagHelperRunner.<RunAsync>g__Awaited|0_0(Task task, TagHelperExecutionContext executionContext, Int32 i, Int32 count) at WebSite.Pages.Pages__Host.ExecuteAsync() in D:\Source\Mstiky\WebSite\Pages\_Host.cshtml:line 9 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(ViewContext viewContext, String contentType, Nullable1 statusCode) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewExecutor.ExecuteAsync(Vi! ewContext viewContext, String contentType, Nullable`1 statusCode) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResultFilterAsync>g__Awaited|30_0TFilter,TFilterAsync at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResultExecutedContextSealed context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.ResultNextTFilter,TFilterAsync at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeResultFilters()--- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceIn! voker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()--- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope) at Microsoft.AspNetCore.Routing.EndpointMiddleware.<Invoke>g__AwaitRequestTask|6_0(Endpoint endpoint, Task requestTask, ILogger logger) at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Localization.RequestLocalizationMiddleware.Invok! e(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddleware.<Invoke>g__Awaited|6_0(ExceptionHandlerMiddleware middleware, HttpContext context, Task task)

ASP.NET Core
ASP.NET Core
A set of technologies in the .NET Framework for building web applications and XML web services.
3,789 questions
Blazor
Blazor
A free and open-source web framework that enables developers to create web apps using C# and HTML being developed by Microsoft.
1,214 questions
SQL Server
SQL Server
A family of Microsoft relational database management and analysis systems for e-commerce, line-of-business, and data warehousing solutions.
11,641 questions
{count} votes