Validation.ValidationAdornerSiteProperty Field

Definition

Identifies the ValidationAdornerSite attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ValidationAdornerSiteProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ValidationAdornerSiteProperty;
 staticval mutable ValidationAdornerSiteProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ValidationAdornerSiteProperty As DependencyProperty 

Field Value

Applies to