AnomalyDetectorDetectEntireSeriesResponse type

Contains response data for the detectEntireSeries operation.

type AnomalyDetectorDetectEntireSeriesResponse = DetectEntireResponse & {
  _response: coreHttp.HttpResponse & {
    bodyAsText: string
    parsedBody: DetectEntireResponse
  }
}