Compartir a través de


ScrollableControl.ScaleCore(Single, Single) Método

Definición

Este método no es relevante para esta clase.

protected:
 override void ScaleCore(float dx, float dy);
protected override void ScaleCore (float dx, float dy);
override this.ScaleCore : single * single -> unit
Protected Overrides Sub ScaleCore (dx As Single, dy As Single)

Parámetros

dx
Single

Factor de escala horizontal.

dy
Single

Factor de escala vertical.

Se aplica a

Consulte también