Web Pub Sub - Connection Exists

Ellenőrizze, hogy létezik-e kapcsolat a megadott connectionId azonosítóval.

HEAD {Endpoint}/api/hubs/{hub}/connections/{connectionId}?api-version=2021-10-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
connectionId
path True
  • string

A kapcsolat azonosítója.

Endpoint
path True
  • string

HTTP- vagy HTTPS-végpont a Web PubSub szolgáltatáspéldányhoz.

hub
path True
  • string

A célközpont neve, amelynek betűrendes karakterekkel kell kezdődnie, és csak alfanumerikus karaktereket vagy aláhúzásjeleket tartalmazhat.

Regex pattern: ^[A-Za-z][A-Za-z0-9_`,.[\]]{0,127}$

api-version
query True
  • string

A REST API-k verziója.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

Siker

404 Not Found

Nem található

Other Status Codes

Hibaválasz

Headers

  • x-ms-error-code: string

Példák

WebPubSub_ConnectionExists

Sample Request

HEAD {Endpoint}/api/hubs/hub1/connections/connection1?api-version=2021-10-01

Sample Response