HL7Error.v25To2Xml(PartyConfig) メソッド

定義

public:
 System::String ^ v25To2Xml(Microsoft::Solutions::BTAHL7::Pipelines::PartyConfig ^ partyHelpDesk);
public string v25To2Xml (Microsoft.Solutions.BTAHL7.Pipelines.PartyConfig partyHelpDesk);
member this.v25To2Xml : Microsoft.Solutions.BTAHL7.Pipelines.PartyConfig -> string
Public Function v25To2Xml (partyHelpDesk As PartyConfig) As String

パラメーター

partyHelpDesk
PartyConfig

戻り値

適用対象