PrePrepareMethodAttribute コンストラクター

定義

PrePrepareMethodAttribute クラスの新しいインスタンスを初期化します。

public:
 PrePrepareMethodAttribute();
public PrePrepareMethodAttribute ();
Public Sub New ()

適用対象