PCI_EXPRESS_DPC_RP_PIO_STATUS_REGISTER 공용 구조체(ntddk.h)

PCI Express 기본 사양 수정 버전 4.0에 정의됩니다. 시스템에서 사용하도록 예약되었습니다.

구문

typedef union _PCI_EXPRESS_DPC_RP_PIO_STATUS_REGISTER {
 struct {
  ULONG CfgURCpl : 1;
  ULONG CfgCACpl : 1;
  ULONG CfgCTO : 1;
  ULONG Reserved1 : 5;
  ULONG IoURCpl : 1;
  ULONG IoCACpl : 1;
  ULONG IoCTO : 1;
  ULONG Reserved2 : 5;
  ULONG MemURCpl : 1;
  ULONG MemCACpl : 1;
  ULONG MemCTO : 1;
  ULONG Reserved3 : 12;
  ULONG Reserved4 : 1;
 } DUMMYSTRUCTNAME;
 ULONG AsULONG;
} PCI_EXPRESS_DPC_RP_PIO_STATUS_REGISTER, *PPCI_EXPRESS_DPC_RP_PIO_STATUS_REGISTER;

멤버

DUMMYSTRUCTNAME

DUMMYSTRUCTNAME.CfgURCpl

DUMMYSTRUCTNAME.CfgCACpl

DUMMYSTRUCTNAME.CfgCTO

DUMMYSTRUCTNAME.Reserved1

DUMMYSTRUCTNAME.IoURCpl

DUMMYSTRUCTNAME.IoCACpl

DUMMYSTRUCTNAME.IoCTO

DUMMYSTRUCTNAME.Reserved2

DUMMYSTRUCTNAME.MemURCpl

DUMMYSTRUCTNAME.MemCACpl

DUMMYSTRUCTNAME.MemCTO

DUMMYSTRUCTNAME.Reserved3

DUMMYSTRUCTNAME.Reserved4

AsULONG

요구 사항

   
지원되는 최소 클라이언트 Windows 10, 버전 2004
헤더 ntddk.h