Zelfstudie: Een iOS-app maken die de Insluitende lezer start met inhoud van een foto (Swift)

De Insluitende lezer is een inclusief ontworpen hulpprogramma waarmee bewezen technieken worden geïmplementeerd om de leesvaardigheid te verbeteren.

De Read-API van Computer Vision Cognitive Services detecteert tekstinhoud in een afbeelding met behulp van de nieuwste herkenningsmodellen van Microsoft en converteert de geïdentificeerde tekst naar een stroom tekens die kan worden gelezen door machines.

In deze zelfstudie maakt u een nieuwe iOS-app en integreert u de Read-API, en de Insluitende lezer met behulp van de Immersive Reader-SDK. U vindt hier een volledig werkend voorbeeld van deze zelfstudie.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Vereisten

 • Xcode
 • Een insluitende lezer-resource die is geconfigureerd voor Azure Active Directory-verificatie. Volg deze instructies om deze in te stellen. U hebt enkele waarden nodig die u hier hebt gemaakt wanneer u de eigenschappen van het voorbeeldproject configureert. Sla de uitvoer van uw sessie op in een tekstbestand voor later gebruik.
 • Om dit voorbeeld te gebruiken, hebt u een Azure-abonnement op de Computer Vision Cognitive Service nodig. Maak een Computer Vision Cognitive Service-resource in de Azure-portal.

Een Xcode-project maken

Maak een nieuw project in Xcode.

New Project

Kies Single View App.

New Single View App

De CocoaPods-SDK downloaden

De eenvoudigste manier om de Immersive Reader-SDK te gebruiken, is via CocoaPods. Installeren via Cocoapods:

 1. Installeer CocoaPods. Volg de beknopte handleiding om Cocoapods te installeren.

 2. Maak een Podfile door pod init uit te voeren in de hoofdmap van uw Xcode-project.

 3. Voeg de CocoaPod toe aan uw Podfile door pod 'immersive-reader-sdk', :path => 'https://github.com/microsoft/immersive-reader-sdk/tree/master/iOS/immersive-reader-sdk' toe te voegen. De Podfile moet er ongeveer zo uitzien, waarbij picture-to-immersive-reader-swift is vervangen door de naam van uw doel:

  platform :ios, '9.0'
  
  target 'picture-to-immersive-reader-swift' do
  use_frameworks!
  # Pods for picture-to-immersive-reader-swift
  pod 'immersive-reader-sdk', :git => 'https://github.com/microsoft/immersive-reader-sdk.git'
  end
  
 4. Ga in the terminal naar de map van het Xcode-project en voer de opdracht pod install uit om de Immersive Reader-SDK-pod te installeren.

 5. Voeg import immersive_reader_sdk toe aan alle bestanden die naar de SDK moeten verwijzen.

 6. Open het project door het bestand .xcworkspace te openen, niet het bestand .xcodeproj.

Een Azure AD-verificatietoken verkrijgen

Voor dit onderdeel hebt u enkele waarden nodig uit de hierboven beschreven configuratie voor Azure AD-verificatie. Raadpleeg het tekstbestand dat u van die sessie hebt opgeslagen.

TenantId   => Azure subscription TenantId
ClientId   => Azure AD ApplicationId
ClientSecret => Azure AD Application Service Principal password
Subdomain  => Immersive Reader resource subdomain (resource 'Name' if the resource was created in the Azure portal, or 'CustomSubDomain' option if the resource was created with Azure CLI PowerShell. Check the Azure portal for the subdomain on the Endpoint in the resource Overview page, for example, 'https://[SUBDOMAIN].cognitiveservices.azure.com/')

Maak in de hoofdmap van het project, met daarin het bestand ViewController.swift, een Swift-klassebestand met de naam Constants.swift. Vervang de klasse door de volgende code, waarbij u uw eigen waarden toevoegt waar van toepassing. Sla dit bestand alleen lokaal op uw computer op en zorg ervoor dat u dit bestand niet doorvoert in broncodebeheer, omdat het geheimen bevat die niet openbaar moeten worden gemaakt. Het wordt aangeraden om geen geheimen te bewaren in uw app. In plaats daarvan kunt u beter een back-endservice gebruiken om het token te verkrijgen, omdat de geheimen dan buiten de app en het apparaat worden opgeslagen. Het API-eindpunt van de back-end moet worden beveiligd achter een bepaalde vorm van verificatie (bijvoorbeeld OAuth) om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers tokens verkrijgen die kunnen worden gebruikt voor uw Insluitende lezer-service en -facturering. Dit valt echter buiten het bereik van deze zelfstudie.

Instellen dat de app wordt uitgevoerd zonder een storyboard

Open AppDelegate.swift en vervang het bestand door de volgende code.

import UIKit

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
  
  var window: UIWindow?
  
  var navigationController: UINavigationController?

  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    // Override point for customization after application launch.
    
    window = UIWindow(frame: UIScreen.main.bounds)
    
    // Allow the app run without a storyboard
    if let window = window {
      let mainViewController = PictureLaunchViewController()
      navigationController = UINavigationController(rootViewController: mainViewController)
      window.rootViewController = navigationController
      window.makeKeyAndVisible()
    }
    return true
  }

  func applicationWillResignActive(_ application: UIApplication) {
    // Sent when the application is about to move from active to inactive state. This can occur for certain types of temporary interruptions (such as an incoming phone call or SMS message) or when the user quits the application and it begins the transition to the background state.
    // Use this method to pause ongoing tasks, disable timers, and invalidate graphics rendering callbacks. Games should use this method to pause the game.
  }

  func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication) {
    // Use this method to release shared resources, save user data, invalidate timers, and store enough application state information to restore your application to its current state in case it is terminated later.
    // If your application supports background execution, this method is called instead of applicationWillTerminate: when the user quits.
  }

  func applicationWillEnterForeground(_ application: UIApplication) {
    // Called as part of the transition from the background to the active state; here you can undo many of the changes made on entering the background.
  }

  func applicationDidBecomeActive(_ application: UIApplication) {
    // Restart any tasks that were paused (or not yet started) while the application was inactive. If the application was previously in the background, optionally refresh the user interface.
  }

  func applicationWillTerminate(_ application: UIApplication) {
    // Called when the application is about to terminate. Save data if appropriate. See also applicationDidEnterBackground:.
  }

}

Functionaliteit toevoegen voor het maken en uploaden van foto's

Wijzig de naam van ViewController.swift in PictureLaunchViewController.swift en vervang het bestand door de volgende code.

import UIKit
import immersive_reader_sdk

class PictureLaunchViewController: UIViewController, UINavigationControllerDelegate, UIImagePickerControllerDelegate {

  private var photoButton: UIButton!
  private var cameraButton: UIButton!
  private var titleText: UILabel!
  private var bodyText: UILabel!
  private var sampleContent: Content!
  private var sampleChunk: Chunk!
  private var sampleOptions: Options!
  private var imagePicker: UIImagePickerController!
  private var spinner: UIActivityIndicatorView!
  private var activityIndicatorBackground: UIView!
  private var textURL = "vision/v2.0/read/core/asyncBatchAnalyze";
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    view.backgroundColor = .white
    
    titleText = UILabel()
    titleText.text = "Picture to Immersive Reader with OCR"
    titleText.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 32)
    titleText.textAlignment = .center
    titleText.lineBreakMode = .byWordWrapping
    titleText.numberOfLines = 0
    view.addSubview(titleText)
    
    bodyText = UILabel()
    bodyText.text = "Capture or upload a photo of handprinted text on a piece of paper, handwriting, typed text, text on a computer screen, writing on a white board and many more, and watch it be presented to you in the Immersive Reader!"
    bodyText.font = UIFont.systemFont(ofSize: 18)
    bodyText.lineBreakMode = .byWordWrapping
    bodyText.numberOfLines = 0
    let screenSize = self.view.frame.height
    if screenSize <= 667 {
      // Font size for smaller iPhones.
      bodyText.font = bodyText.font.withSize(16)

    } else if screenSize <= 812.0 {
      // Font size for medium iPhones.
      bodyText.font = bodyText.font.withSize(18)
      
    } else if screenSize <= 896 {
      // Font size for larger iPhones.
      bodyText.font = bodyText.font.withSize(20)
      
    } else {
      // Font size for iPads.
      bodyText.font = bodyText.font.withSize(26)
    }
    view.addSubview(bodyText)
    
    photoButton = UIButton()
    photoButton.backgroundColor = .darkGray
    photoButton.contentEdgeInsets = UIEdgeInsets(top: 10, left: 5, bottom: 10, right: 5)
    photoButton.layer.cornerRadius = 5
    photoButton.setTitleColor(.white, for: .normal)
    photoButton.setTitle("Choose Photo from Library", for: .normal)
    photoButton.titleLabel?.font = UIFont.systemFont(ofSize: 18, weight: .bold)
    photoButton.addTarget(self, action: #selector(selectPhotoButton(sender:)), for: .touchUpInside)
    view.addSubview(photoButton)
    
    cameraButton = UIButton()
    cameraButton.backgroundColor = .darkGray
    cameraButton.contentEdgeInsets = UIEdgeInsets(top: 10, left: 5, bottom: 10, right: 5)
    cameraButton.layer.cornerRadius = 5
    cameraButton.setTitleColor(.white, for: .normal)
    cameraButton.setTitle("Take Photo", for: .normal)
    cameraButton.titleLabel?.font = UIFont.systemFont(ofSize: 18, weight: .bold)
    cameraButton.addTarget(self, action: #selector(takePhotoButton(sender:)), for: .touchUpInside)
    view.addSubview(cameraButton)
    
    activityIndicatorBackground = UIView()
    activityIndicatorBackground.backgroundColor = UIColor.black
    activityIndicatorBackground.alpha = 0
    view.addSubview(activityIndicatorBackground)
    view.bringSubviewToFront(_: activityIndicatorBackground)
    
    spinner = UIActivityIndicatorView(style: .whiteLarge)
    view.addSubview(spinner)
    
    let layoutGuide = view.safeAreaLayoutGuide
    
    titleText.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    titleText.topAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.topAnchor, constant: 25).isActive = true
    titleText.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 20).isActive = true
    titleText.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -20).isActive = true
    
    bodyText.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    bodyText.topAnchor.constraint(equalTo: titleText.bottomAnchor, constant: 35).isActive = true
    bodyText.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 20).isActive = true
    bodyText.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -20).isActive = true

    cameraButton.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    if screenSize > 896 {
      // Constraints for iPads.
      cameraButton.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 150).isActive = true
      cameraButton.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 60).isActive = true
      cameraButton.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -60).isActive = true
      cameraButton.topAnchor.constraint(equalTo: bodyText.bottomAnchor, constant: 150).isActive = true
    } else {
      // Constraints for iPhones.
      cameraButton.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 100).isActive = true
      cameraButton.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 30).isActive = true
      cameraButton.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -30).isActive = true
      cameraButton.topAnchor.constraint(equalTo: bodyText.bottomAnchor, constant: 100).isActive = true
    }
    cameraButton.bottomAnchor.constraint(equalTo: photoButton.topAnchor, constant: -40).isActive = true
    
    photoButton.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    if screenSize > 896 {
      // Constraints for iPads.
      photoButton.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 150).isActive = true
      photoButton.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 60).isActive = true
      photoButton.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -60).isActive = true
    } else {
      // Constraints for iPhones.
      photoButton.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 100).isActive = true
      photoButton.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor, constant: 30).isActive = true
      photoButton.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor, constant: -30).isActive = true
    }
    
    spinner.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    spinner.centerXAnchor.constraint(equalTo: view.centerXAnchor).isActive = true
    spinner.centerYAnchor.constraint(equalTo: view.centerYAnchor).isActive = true
    
    activityIndicatorBackground.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    activityIndicatorBackground.topAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.topAnchor).isActive = true
    activityIndicatorBackground.bottomAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.bottomAnchor).isActive = true
    activityIndicatorBackground.leadingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.leadingAnchor).isActive = true
    activityIndicatorBackground.trailingAnchor.constraint(equalTo: layoutGuide.trailingAnchor).isActive = true
    
    // Create content and options.
    sampleChunk = Chunk(content: bodyText.text!, lang: nil, mimeType: nil)
    sampleContent = Content(title: titleText.text!, chunks: [sampleChunk])
    sampleOptions = Options(uiLang: nil, timeout: nil, uiZIndex: nil)
  }
  
  @IBAction func selectPhotoButton(sender: AnyObject) {
      // Launch the photo picker.
      imagePicker = UIImagePickerController()
      imagePicker.delegate = self
      self.imagePicker.sourceType = .photoLibrary
      self.imagePicker.allowsEditing = true
      self.present(self.imagePicker, animated: true, completion: nil)
      self.photoButton.isEnabled = true
  }
  
  @IBAction func takePhotoButton(sender: AnyObject) {
    if !UIImagePickerController.isSourceTypeAvailable(.camera) {
      // If there is no camera on the device, disable the button
      self.cameraButton.backgroundColor = .gray
      self.cameraButton.isEnabled = true
      
    } else {
      // Launch the camera.
      imagePicker = UIImagePickerController()
      imagePicker.delegate = self
      self.imagePicker.sourceType = .camera
      self.present(self.imagePicker, animated: true, completion: nil)
      self.cameraButton.isEnabled = true
    }
  }

  func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [UIImagePickerController.InfoKey : Any]) {
    imagePicker.dismiss(animated: true, completion: nil)
    photoButton.isEnabled = false
    cameraButton.isEnabled = false
    self.spinner.startAnimating()
    activityIndicatorBackground.alpha = 0.6
    
    // Retrieve the image.
    let image = (info[.originalImage] as? UIImage)!
    
    // Retrieve the byte array from image.
    let imageByteArray = image.jpegData(compressionQuality: 1.0)
    
    // Call the getTextFromImage function passing in the image the user takes or chooses.
    getTextFromImage(subscriptionKey: Constants.computerVisionSubscriptionKey, getTextUrl: Constants.computerVisionEndPoint + textURL, pngImage: imageByteArray!, onSuccess: { cognitiveText in
      print("cognitive text is: \(cognitiveText)")
      DispatchQueue.main.async {
        self.photoButton.isEnabled = true
        self.cameraButton.isEnabled = true
      }
      
      // Create content and options with the text from the image.
      let sampleImageChunk = Chunk(content: cognitiveText, lang: nil, mimeType: nil)
      let sampleImageContent = Content(title: "Text from image", chunks: [sampleImageChunk])
      let sampleImageOptions = Options(uiLang: nil, timeout: nil, uiZIndex: nil)
      
      // Callback to get token for Immersive Reader.
      self.getToken(onSuccess: {cognitiveToken in
        
        DispatchQueue.main.async {
          
          launchImmersiveReader(navController: self.navigationController!, token: cognitiveToken, subdomain: Constants.subdomain, content: sampleImageContent, options: sampleImageOptions, onSuccess: {
            self.spinner.stopAnimating()
            self.activityIndicatorBackground.alpha = 0
            self.photoButton.isEnabled = true
            self.cameraButton.isEnabled = true
            
          }, onFailure: { error in
            print("An error occured launching the Immersive Reader: \(error)")
            self.spinner.stopAnimating()
            self.activityIndicatorBackground.alpha = 0
            self.photoButton.isEnabled = true
            self.cameraButton.isEnabled = true
            
          })
        }

      }, onFailure: { error in
        DispatchQueue.main.async {
          self.photoButton.isEnabled = true
          self.cameraButton.isEnabled = true
          
        }
        print("An error occured retrieving the token: \(error)")
      })
      
    }, onFailure: { error in
      DispatchQueue.main.async {
        self.photoButton.isEnabled = true
        self.cameraButton.isEnabled = true
      }
      
    })
  }
  
  /// Retrieves the token for the Immersive Reader using Azure Active Directory authentication
  ///
  /// - Parameters:
  ///   -onSuccess: A closure that gets called when the token is successfully recieved using Azure Active Directory authentication.
  ///   -theToken: The token for the Immersive Reader recieved using Azure Active Directory authentication.
  ///   -onFailure: A closure that gets called when the token fails to be obtained from the Azure Active Directory Authentication.
  ///   -theError: The error that occured when the token fails to be obtained from the Azure Active Directory Authentication.
  func getToken(onSuccess: @escaping (_ theToken: String) -> Void, onFailure: @escaping ( _ theError: String) -> Void) {
    
    let tokenForm = "grant_type=client_credentials&resource=https://cognitiveservices.azure.com/&client_id=" + Constants.clientId + "&client_secret=" + Constants.clientSecret
    let tokenUrl = "https://login.windows.net/" + Constants.tenantId + "/oauth2/token"
    
    var responseTokenString: String = "0"
    
    let url = URL(string: tokenUrl)!
    var request = URLRequest(url: url)
    request.httpBody = tokenForm.data(using: .utf8)
    request.httpMethod = "POST"
    
    let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
      guard let data = data,
        let response = response as? HTTPURLResponse,
        // Check for networking errors.
        error == nil else {
          print("error", error ?? "Unknown error")
          onFailure("Error")
          return
      }
      
      // Check for http errors.
      guard (200 ... 299) ~= response.statusCode else {
        print("statusCode should be 2xx, but is \(response.statusCode)")
        print("response = \(response)")
        onFailure(String(response.statusCode))
        return
      }
      
      let responseString = String(data: data, encoding: .utf8)
      print("responseString = \(String(describing: responseString!))")
      
      let jsonResponse = try? JSONSerialization.jsonObject(with: data, options: [])
      guard let jsonDictonary = jsonResponse as? [String: Any] else {
        onFailure("Error parsing JSON response.")
        return
      }
      guard let responseToken = jsonDictonary["access_token"] as? String else {
        onFailure("Error retrieving token from JSON response.")
        return
      }
      responseTokenString = responseToken
      onSuccess(responseTokenString)
    }
    
    task.resume()
  }
  
  /// Returns the text string after it has been extracted from an Image input.
  ///
  /// - Parameters:
  ///   -subscriptionKey: The Azure subscription key.
  ///   -pngImage: Image data in PNG format.
  /// - Returns: a string of text representing the
  func getTextFromImage(subscriptionKey: String, getTextUrl: String, pngImage: Data, onSuccess: @escaping (_ theToken: String) -> Void, onFailure: @escaping ( _ theError: String) -> Void) {
    
    let url = URL(string: getTextUrl)!
    var request = URLRequest(url: url)
    request.setValue(subscriptionKey, forHTTPHeaderField: "Ocp-Apim-Subscription-Key")
    request.setValue("application/octet-stream", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
    
    // Two REST API calls are required to extract text. The first call is to submit the image for processing, and the next call is to retrieve the text found in the image.
    
    // Set the body to the image in byte array format.
    request.httpBody = pngImage
    
    request.httpMethod = "POST"
    
    let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
      guard let data = data,
        let response = response as? HTTPURLResponse,
        // Check for networking errors.
        error == nil else {
          print("error", error ?? "Unknown error")
          onFailure("Error")
          return
      }
      
      // Check for http errors.
      guard (200 ... 299) ~= response.statusCode else {
        print("statusCode should be 2xx, but is \(response.statusCode)")
        print("response = \(response)")
        onFailure(String(response.statusCode))
        return
      }
      
      let responseString = String(data: data, encoding: .utf8)
      print("responseString = \(String(describing: responseString!))")
      
      // Send the second call to the API. The first API call returns operationLocation which stores the URI for the second REST API call.
      let operationLocation = response.allHeaderFields["Operation-Location"] as? String
      
      if (operationLocation == nil) {
        print("Error retrieving operation location")
        return
      }
      
      // Wait 10 seconds for text recognition to be available as suggested by the Text API documentation.
      print("Text submitted. Waiting 10 seconds to retrieve the recognized text.")
      sleep(10)
      
      // HTTP GET request with the operationLocation url to retrieve the text.
      let getTextUrl = URL(string: operationLocation!)!
      var getTextRequest = URLRequest(url: getTextUrl)
      getTextRequest.setValue(subscriptionKey, forHTTPHeaderField: "Ocp-Apim-Subscription-Key")
      getTextRequest.httpMethod = "GET"
      
      // Send the GET request to retrieve the text.
      let taskGetText = URLSession.shared.dataTask(with: getTextRequest) { data, response, error in
        guard let data = data,
          let response = response as? HTTPURLResponse,
          // Check for networking errors.
          error == nil else {
            print("error", error ?? "Unknown error")
            onFailure("Error")
            return
        }
        
        // Check for http errors.
        guard (200 ... 299) ~= response.statusCode else {
          print("statusCode should be 2xx, but is \(response.statusCode)")
          print("response = \(response)")
          onFailure(String(response.statusCode))
          return
        }
        
        // Decode the JSON data into an object.
        let customDecoding = try! JSONDecoder().decode(TextApiResponse.self, from: data)
        
        // Loop through the lines to get all lines of text and concatenate them together.
        var textFromImage = ""
        for textLine in customDecoding.recognitionResults[0].lines {
          textFromImage = textFromImage + textLine.text + " "
        }
        
        onSuccess(textFromImage)
      }
      taskGetText.resume()

    }
    
    task.resume()
  }
  
  // Structs used for decoding the Text API JSON response.
  struct TextApiResponse: Codable {
    let status: String
    let recognitionResults: [RecognitionResult]
  }

  struct RecognitionResult: Codable {
    let page: Int
    let clockwiseOrientation: Double
    let width, height: Int
    let unit: String
    let lines: [Line]
  }

  struct Line: Codable {
    let boundingBox: [Int]
    let text: String
    let words: [Word]
  }

  struct Word: Codable {
    let boundingBox: [Int]
    let text: String
    let confidence: String?
  }
  
}

De app bouwen en uitvoeren

Stel het archiefschema in Xcode in door een simulator of apparaatdoel te selecteren. Archive scheme
Select Target

Druk in Xcode op Ctrl + R of klik op de afspeelknop om het project uit te voeren. De app wordt nu gestart in de opgegeven simulator of op het opgegeven apparaat.

In uw app ziet u het volgende:

Sample app

Maak in de app een foto van tekst of upload een dergelijke foto door op de knop Take Photo of de knop Choose Photo from Library te klikken. De insluitende lezer wordt dan gestart en de tekst uit de foto wordt weergegeven.

Immersive Reader

Volgende stappen