Usage Details - List

Geeft de gebruiksgegevens voor het gedefinieerde bereik weer. Gebruiksgegevens zijn alleen beschikbaar via deze API voor 1 mei 2014 of hoger.

Opmerking: Microsoft zal de API voor verbruiksgebruiksgegevens op een bepaald moment in de toekomst buiten gebruik stellen. Het is niet raadzaam om een nieuwe afhankelijkheid van deze API te nemen. Gebruik in plaats daarvan de API voor kostendetails. We stellen klanten op de hoogte zodra een datum voor buitengebruikstelling is vastgesteld. Zie Rapport met kostendetails genereren - Bewerking maken voor meer informatie.

GET https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01
GET https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$expand={$expand}&$filter={$filter}&$skiptoken={$skiptoken}&$top={$top}&api-version=2023-03-01&metric={metric}

URI-parameters

Naam In Vereist Type Description
scope
path True

string

Het bereik dat is gekoppeld aan bewerkingen met gebruiksgegevens. Dit omvat '/subscriptions/{subscriptionId}/' voor abonnementsbereik, '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}' voor factureringsaccountbereik, '/providers/Microsoft.Billing/departments/{departmentId}' voor Afdelingsbereik, '/providers/Microsoft.Billing/enrollmentAccounts/{enrollmentAccountId}' voor enrollmentAccount-bereik en '/providers/Microsoft.Management/managementGroups/{managementGroupId}' voor het bereik van de beheergroep. Voor abonnement, factureringsrekening, afdeling, inschrijvingsaccount en beheergroep kunt u ook de factureringsperiode toevoegen aan het bereik met behulp van '/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/{billingPeriodName}'. Als u bijvoorbeeld de factureringsperiode op afdelingsbereik wilt opgeven, gebruikt u '/providers/Microsoft.Billing/departments/{departmentId}/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/{billingPeriodName}'. Modern Commerce-accountbereiken zijn ook '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}' voor billingAccount-bereik, '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/billingProfiles/{billingProfileId}' voor billingProfile-bereik, '/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/billingProfiles/{billingProfileId}/invoiceSections/{invoiceSectionId}' voor invoiceSection-bereik en '/providers/Microsoft. Billing/billingAccounts/{billingAccountId}/customers/{customerId} specifiek voor partners.

api-version
query True

string

Versie van de API die moet worden gebruikt met de clientaanvraag. De huidige versie is 2023-03-01.

$expand
query

string

Kan worden gebruikt om de properties/additionalInfo of properties/meterDetails in een lijst met gebruiksgegevens uit te vouwen. Deze velden worden standaard niet opgenomen bij het weergeven van gebruiksgegevens.

$filter
query

string

Kan worden gebruikt om usageDetails te filteren op properties/resourceGroup, properties/resourceName, properties/resourceId, properties/chargeType, properties/reservationId, properties/publisherType of tags. Het filter ondersteunt 'eq', 'lt', 'gt', 'le', 'ge' en 'and'. Het biedt momenteel geen ondersteuning voor 'ne', 'of' of 'niet'. Tagfilter is een sleutelwaardepaartekenreeks waarbij sleutel en waarde worden gescheiden door een dubbele punt (:). PublisherType Filter accepteert twee waarden voor Azure en Marketplace en wordt momenteel ondersteund voor het type directe webaanbieding

$skiptoken
query

string

Skiptoken wordt alleen gebruikt als een eerdere bewerking een gedeeltelijk resultaat heeft geretourneerd. Als een eerder antwoord een nextLink-element bevat, bevat de waarde van het element nextLink een skiptokenparameter die een beginpunt aangeeft dat moet worden gebruikt voor volgende aanroepen.

$top
query

integer

int32

Kan worden gebruikt om het aantal resultaten te beperken tot de meest recente N usageDetails.

metric
query

metrictype

Hiermee kunt u verschillende typen kosten/gebruiksrecords selecteren.

Antwoorden

Naam Type Description
200 OK

UsageDetailsListResult

OK. De aanvraag is geslaagd.

204 No Content

Geen inhoud. De aanvraag is geslaagd, maar heeft geen resultaten geretourneerd.

Other Status Codes

ErrorResponse

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Naam Description
user_impersonation Uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

BillingAccountUsageDetailsList-Legacy
BillingAccountUsageDetailsList-Modern
BillingAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
BillingProfileUsageDetailsList-Modern
CustomerUsageDetailsList-Modern
DepartmentUsageDetailsList-Legacy
DepartmentUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
EnrollmentAccountUsageDetailsList-Legacy
EnrollmentAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
InvoiceSectionUsageDetailsList-Modern
ManagementGroupUsageDetailsList-Legacy
ManagementGroupUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy
UsageDetailsExpand-Legacy
UsageDetailsList-Legacy
UsageDetailsListByMetricActualCost-Legacy
UsageDetailsListByMetricAmortizedCost-Legacy
UsageDetailsListByMetricUsage-Legacy
UsageDetailsListFilterByTag-Legacy
UsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

BillingAccountUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

BillingAccountUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "Microsoft",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

BillingAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

BillingProfileUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/billingProfiles/2468/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/billingProfiles/2468/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "Microsoft",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

CustomerUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/customers/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/customers/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "Microsoft",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

DepartmentUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

DepartmentUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/Departments/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

EnrollmentAccountUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

EnrollmentAccountUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/EnrollmentAccounts/1234/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

InvoiceSectionUsageDetailsList-Modern

Sample Request

GET https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/invoiceSections/98765/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/providers/Microsoft.Billing/BillingAccounts/1234:56789/invoiceSections/98765/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "modern",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "1234:56789",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-10-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "2468",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "subscriptionGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-10-30T00:00:00.0000000Z",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "quantity": 0.7329,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrencyCode": "USD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "instanceName": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "invoiceSectionId": "98765",
    "invoiceSectionName": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "additionalInfo": "{ \"UsageType\": \"ComputeHR\", \"ImageType\": \"Windows Client BYOL\", \"ServiceType\": \"Standard_D1\", \"VMName\": null, \"VMProperties\": null, \"VCPUs\": 1, \"CPUs\": 0}",
    "costInBillingCurrency": 1.84763819095477,
    "costInPricingCurrency": 1.84763819095477,
    "exchangeRate": "1",
    "exchangeRateDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "invoiceId": "",
    "previousInvoiceId": "",
    "pricingCurrencyCode": "USD",
    "product": "Virtual Machines D Series - D1 - US East",
    "productIdentifier": "DZH318Z0BQ4B00FV",
    "productOrderId": "a3db7880-70eb-4b4c-6a79-1425a058df5a",
    "productOrderName": "Azure plan",
    "publisherName": "Microsoft",
    "publisherType": "Microsoft",
    "resourceLocationNormalized": "US East",
    "serviceInfo1": "",
    "serviceInfo2": "Windows Client BYOL",
    "servicePeriodEndDate": "2019-12-01T00:00:00Z",
    "servicePeriodStartDate": "2023-03-01T00:00:00Z",
    "customerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "customerName": "Modern Azure Customer 1",
    "partnerTenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "partnerName": "Partner Name 1",
    "resellerMpnId": "",
    "resellerName": "Reseller Name 1",
    "publisherId": "",
    "reservationId": "",
    "reservationName": "",
    "frequency": "UsageBased",
    "term": "",
    "marketPrice": 0.077,
    "costInUSD": 1.84763819095477,
    "paygCostInBillingCurrency": 1.848,
    "paygCostInUSD": 1.848,
    "exchangeRatePricingToBilling": 0.077,
    "partnerEarnedCreditRate": 0.077,
    "partnerEarnedCreditApplied": "0",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

ManagementGroupUsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  },
  {
   "id": "/scope/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/20180801/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id2",
   "name": "usageDetails_Id2",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 2",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 2",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 2",
    "partNumber": "Part Number 2",
    "meterId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.7329,
    "effectivePrice": 0.000402776395232,
    "cost": 0.000295194820065,
    "unitPrice": 4.38,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 2/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 2",
    "resourceName": "Resource Name 2",
    "invoiceSection": "Invoice Section 2",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 2",
    "offerId": "Offer Id 2",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

ManagementGroupUsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  },
  {
   "id": "/scope/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/billingPeriodName/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id2",
   "name": "usageDetails_Id2",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 2",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 2",
    "accountName": "Account Name 2",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 2",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 2",
    "partNumber": "Part Number 2",
    "meterId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.4759,
    "effectivePrice": 0.073488920944598,
    "cost": 0.000821821271948,
    "unitPrice": 5.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 2/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 2",
    "resourceName": "Resource Name 2",
    "invoiceSection": "Invoice Section 2",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 2",
    "offerId": "Offer Id 2",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "UnusedReservation",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsExpand-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$expand=meterDetails,additionalInfo&$filter=tags eq 'dev:tools'&$top=1&api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": {
     "meterName": "Data Transfer Out (GB)",
     "meterCategory": "Networking",
     "meterSubCategory": "ExpressRoute",
     "unitOfMeasure": "GB",
     "serviceFamily": "Compute"
    },
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010464556322455,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.54,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased",
    "additionalInfo": "{\"MyType\":\"\",\"ServiceType\":\"\",\"VMName\":\"\",\"UsageType\":\"MyUsage\"}",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsList-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693034210767,
    "cost": 1.980949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricActualCost-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01&metric=actualcost

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricAmortizedCost-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01&metric=amortizedcost

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "frequency": "UsageBased",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListByMetricUsage-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01&metric=usage

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Customer Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-04-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-04-30T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Customer Name 1",
    "accountName": "AccountName",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "SubscriptionName 1",
    "date": "2019-04-09T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 3.6E-05,
    "effectivePrice": 0.054693055510767,
    "cost": 1.968949998E-06,
    "unitPrice": 5.47,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "uswest",
    "consumedService": "Microsoft.ClassicStorage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource-Group-westus/providers/Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts/ResourceName1",
    "resourceName": "ResourceName1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "BAS",
    "resourceGroup": "Resource-Group-westus",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListFilterByTag-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?$filter=tags eq 'dev:tools'&api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

UsageDetailsListForBillingPeriod-Legacy

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails?api-version=2023-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/201903/providers/Microsoft.Consumption/usageDetails/usageDetails_Id1",
   "name": "usageDetails_Id1",
   "type": "Microsoft.Consumption/usageDetails",
   "kind": "legacy",
   "tags": {
    "env": "newcrp",
    "dev": "tools"
   },
   "properties": {
    "billingAccountId": "xxxxxxxx",
    "billingAccountName": "Account Name 1",
    "billingPeriodStartDate": "2019-03-01T00:00:00.0000000Z",
    "billingPeriodEndDate": "2019-03-31T00:00:00.0000000Z",
    "billingProfileId": "xxxxxxxx",
    "billingProfileName": "Account Name 1",
    "accountName": "Account Name 1",
    "subscriptionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "subscriptionName": "Subscription Name 1",
    "date": "2019-03-30T00:00:00.0000000Z",
    "product": "Product Name 1",
    "partNumber": "Part Number 1",
    "meterId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "meterDetails": null,
    "quantity": 0.8234,
    "effectivePrice": 0.010534556373432,
    "cost": 0.000342194841184,
    "unitPrice": 3.74,
    "billingCurrency": "CAD",
    "resourceLocation": "USEast",
    "consumedService": "Microsoft.Storage",
    "resourceId": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/Resource Group 1/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/Resource Name 1",
    "resourceName": "Resource Name 1",
    "invoiceSection": "Invoice Section 1",
    "costCenter": "DEV",
    "resourceGroup": "Resource Group 1",
    "offerId": "Offer Id 1",
    "isAzureCreditEligible": false,
    "chargeType": "Usage",
    "benefitId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "benefitName": "Reservation_purchase_03-09-2018_10-59"
   }
  }
 ]
}

Definities

Naam Description
ErrorDetails

De details van de fout.

ErrorResponse

Foutreactie geeft aan dat de service de binnenkomende aanvraag niet kan verwerken. De reden wordt opgegeven in het foutbericht.

Enkele foutberichten:

 • 429 TooManyRequests - Aanvraag wordt beperkt. Probeer het opnieuw nadat u hebt gewacht op de tijd die is opgegeven in de header 'x-ms-ratelimit-microsoft.consumption-retry-after'.

 • 503 ServiceUnavailable - Service is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het opnieuw nadat u net zolang hebt gewacht zoals aangegeven in de header 'Retry-After'.

LegacyUsageDetail

Verouderde gebruiksgegevens.

MeterDetailsResponse

De eigenschappen van de meterdetails.

metrictype

Hiermee kunt u verschillende typen kosten-/gebruiksrecords selecteren.

ModernUsageDetail

Moderne gebruiksgegevens.

pricingModelType

De id die aangeeft hoe de meter is geprijsd.

UsageDetailsListResult

Resultaat van het weergeven van gebruiksgegevens. Het bevat een lijst met beschikbare gebruiksgegevens in omgekeerde chronologische volgorde per factureringsperiode.

ErrorDetails

De details van de fout.

Naam Type Description
code

string

Foutcode.

message

string

Foutbericht waarin wordt aangegeven waarom de bewerking is mislukt.

ErrorResponse

Foutreactie geeft aan dat de service de binnenkomende aanvraag niet kan verwerken. De reden wordt opgegeven in het foutbericht.

Enkele foutberichten:

 • 429 TooManyRequests - Aanvraag wordt beperkt. Probeer het opnieuw nadat u hebt gewacht op de tijd die is opgegeven in de header 'x-ms-ratelimit-microsoft.consumption-retry-after'.

 • 503 ServiceUnavailable - Service is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het opnieuw nadat u net zolang hebt gewacht zoals aangegeven in de header 'Retry-After'.

Naam Type Description
error

ErrorDetails

De details van de fout.

LegacyUsageDetail

Verouderde gebruiksgegevens.

Naam Type Description
etag

string

De etag voor de resource.

id

string

De volledig gekwalificeerde ARM-id van een gebeurtenis.

kind string:

legacy

Hiermee geeft u het soort gebruiksgegevens op.

name

string

De id die een gebeurtenis uniek identificeert.

properties.accountName

string

Accountnaam.

properties.accountOwnerId

string

Id van accounteigenaar.

properties.additionalInfo

string

Aanvullende details van dit gebruiksitem. Dit wordt standaard niet ingevuld, tenzij dit is opgegeven in $expand. Gebruik dit veld om specifieke details voor gebruiksregelitems op te halen, zoals de werkelijke VM-grootte (ServiceType) of de verhouding waarin de reserveringskorting wordt toegepast.

properties.benefitId

string

Unieke id voor het toepasselijke voordeel.

properties.benefitName

string

Naam van het toepasselijke voordeel.

properties.billingAccountId

string

Factureringsrekening-id.

properties.billingAccountName

string

Naam van factureringsrekening.

properties.billingCurrency

string

Factureringsvaluta.

properties.billingPeriodEndDate

string

De einddatum van de factureringsperiode.

properties.billingPeriodStartDate

string

De begindatum van de factureringsperiode.

properties.billingProfileId

string

Factureringsprofiel-id.

properties.billingProfileName

string

Naam van factureringsprofiel.

properties.chargeType

string

Hiermee wordt aangegeven dat kosten tegoeden, gebruik, een Marketplace-aankoop, reserveringskosten of een restitutie vertegenwoordigen.

properties.consumedService

string

Naam van verbruikte service. Naam van de Azure-resourceprovider die het gebruik verzendt of die is gekocht. Deze waarde is niet opgegeven voor marketplace-gebruik.

properties.cost

number

Het bedrag van de kosten vóór belasting.

properties.costCenter

string

De kostenplaats van deze afdeling als het een afdeling en een kostenplaats is opgegeven.

properties.date

string

Datum voor de gebruiksrecord.

properties.effectivePrice

number

Effectieve prijs die in rekening wordt gebracht voor het gebruik.

properties.frequency

string

Hiermee wordt aangegeven hoe vaak deze kosten optreden. OneTime voor aankopen die slechts eenmaal plaatsvinden, Maandelijks voor kosten die elke maand worden herhaald en UsageBased voor kosten op basis van hoeveel een service wordt gebruikt.

properties.invoiceSection

string

Naam van factuursectie.

properties.isAzureCreditEligible

boolean

Komt Azure-tegoed in aanmerking.

properties.meterDetails

MeterDetailsResponse

De details van de meter. Dit wordt standaard niet ingevuld, tenzij dit is opgegeven in $expand.

properties.meterId

string

De meter-id (GUID). Niet beschikbaar voor Marketplace. Voor gereserveerde instanties vertegenwoordigt dit de primaire meter waarvoor de reservering is gekocht. Zie productOrderName voor de werkelijke VM-grootte waarvoor de reservering is aangeschaft.

properties.offerId

string

Aanbiedings-id. Bijvoorbeeld: MS-AZR-0017P, MS-AZR-0148P.

properties.partNumber

string

OnderdeelNummer van de gebruikte service. Kan worden gebruikt om deel te nemen aan het prijzenoverzicht. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.payGPrice

number

Verkoopprijs voor de resource.

properties.planName

string

Plannaam.

properties.pricingModel

pricingModelType

De id die aangeeft hoe de meter is geprijsd.

properties.product

string

Productnaam voor de verbruikte service of aankoop. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.productOrderId

string

Productorder-id. Voor reserveringen is dit de reserveringsorder-id.

properties.productOrderName

string

Productordernaam. Voor reserveringen is dit de SKU die is aangeschaft.

properties.publisherName

string

Naam van uitgever.

properties.publisherType

string

Type uitgever.

properties.quantity

number

De gebruikshoeveelheid.

properties.reservationId

string

ARM-resource-id van de reservering. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.reservationName

string

Gebruiker heeft de weergavenaam van de reservering opgegeven. De laatst bekende naam voor een bepaalde dag wordt ingevuld in de dagelijkse gegevens. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.resourceGroup

string

Naam resourcegroep.

properties.resourceId

string

De unieke id van de resource voor gebruiksgegevens van Azure Resource Manager.

properties.resourceLocation

string

Resourcelocatie.

properties.resourceName

string

Resourcenaam.

properties.serviceInfo1

string

Servicespecifieke metagegevens.

properties.serviceInfo2

string

Een verouderd veld met optionele, servicespecifieke metagegevens.

properties.subscriptionId

string

Abonnements-GUID.

properties.subscriptionName

string

Abonnementsnaam.

properties.term

string

Termijn (in maanden). 1 maand voor maandelijks terugkerende aankoop. 12 maanden voor een reservering van 1 jaar. 36 maanden voor een reservering van 3 jaar.

properties.unitPrice

number

Eenheidsprijs is de prijs die op u van toepassing is. (uw EA- of andere contractprijs).

tags

object

Resourcetags.

type

string

Resourcetype.

MeterDetailsResponse

De eigenschappen van de meterdetails.

Naam Type Description
meterCategory

string

De categorie van de meter, bijvoorbeeld 'Cloudservices', 'Netwerken', enzovoort.

meterName

string

De naam van de meter binnen de opgegeven metercategorie

meterSubCategory

string

De subcategorie van de meter, bijvoorbeeld 'A6 Cloud services', 'ExpressRoute (IXP)', enzovoort.

serviceFamily

string

De servicefamilie.

unitOfMeasure

string

De eenheid waarin het meterverbruik in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld 'Uren', 'GB', enzovoort.

metrictype

Hiermee kunt u verschillende typen kosten-/gebruiksrecords selecteren.

Naam Type Description
actualcost

string

Gegevens over de werkelijke kosten.

amortizedcost

string

Afgeschreven kostengegevens.

usage

string

Gebruiksgegevens.

ModernUsageDetail

Moderne gebruiksgegevens.

Naam Type Description
etag

string

De etag voor de resource.

id

string

De volledig gekwalificeerde ARM-id van een gebeurtenis.

kind string:

modern

Hiermee geeft u het soort gebruiksgegevens op.

name

string

De id die een gebeurtenis uniek identificeert.

properties.additionalInfo

string

Aanvullende informatie over dit gebruiksitem. Gebruik dit veld om specifieke details van gebruiksregelitems op te halen, zoals de werkelijke VM-grootte (ServiceType) of de verhouding waarin de reserveringskorting wordt toegepast.

properties.benefitId

string

Unieke id voor het toepasselijke voordeel.

properties.benefitName

string

Naam van het toepasselijke voordeel.

properties.billingAccountId

string

Factureringsrekening-id.

properties.billingAccountName

string

Naam van de factureringsrekening.

properties.billingCurrencyCode

string

De valuta waarin de gefactureerde kosten worden gedefinieerd.

properties.billingPeriodEndDate

string

Einddatum factureringsperiode zoals in de factuur.

properties.billingPeriodStartDate

string

Begindatum van de factureringsperiode zoals in de factuur.

properties.billingProfileId

string

Id voor het factureringsprofiel waarmee kosten worden gegroepeerd op facturen in een enkele factureringsvaluta voor de klanten die de Microsoft-klantovereenkomst hebben voorbereid en de klanten in CSP die rechten hebben gekocht, zoals SaaS, Marketplace, RI, enzovoort.

properties.billingProfileName

string

Naam van het factureringsprofiel waarmee de kosten voor facturen in één enkele factureringsvaluta worden gegroepeerd voor de klanten die de Microsoft-klantovereenkomst hebben voorbereid en de klanten in CSP die rechten hebben gekocht, zoals SaaS, Marketplace, RI, enzovoort.

properties.chargeType

string

Hiermee wordt aangegeven dat kosten tegoeden, gebruik, een Marketplace-aankoop, reserveringskosten of een restitutie vertegenwoordigen.

properties.consumedService

string

Naam van de verbruikte service. Naam van de Azure-resourceprovider die het gebruik verzendt of die is gekocht. Deze waarde wordt niet opgegeven voor marketplace-gebruik.

properties.costAllocationRuleName

string

Naam voor Kostentoewijzingsregel.

properties.costCenter

string

De kostenplaats van deze afdeling als het een afdeling en een kostenplaats is opgegeven.

properties.costInBillingCurrency

number

ExtendedCost of gemengde kosten vóór belasting in gefactureerde valuta.

properties.costInPricingCurrency

number

Berekende kosten of overvloeikosten vóór belasting in de prijsvaluta om te correleren met prijzen.

properties.costInUSD

number

Geschatte extendedCost of gemengde kosten vóór belasting in USD.

properties.customerName

string

Naam van de AAD-tenant van de klant.

properties.customerTenantId

string

Id van de AAD-tenant van de klant.

properties.date

string

Datum voor de gebruiksrecord.

properties.effectivePrice

number

Effectieve prijs die in rekening wordt gebracht voor het gebruik.

properties.exchangeRate

string

De wisselkoers die wordt gebruikt bij de conversie van prijsvaluta naar factureringsvaluta.

properties.exchangeRateDate

string

Datum waarop de wisselkoers wordt gebruikt bij de conversie van de prijsvaluta naar de factureringsvaluta.

properties.exchangeRatePricingToBilling

number

Wisselkoers van prijsvaluta naar factureringsvaluta.

properties.frequency

string

Geeft aan hoe vaak deze kosten in rekening worden gebracht. OneTime voor aankopen die slechts eenmaal plaatsvinden, maandelijks voor kosten die elke maand worden herhaald en UsageBased voor kosten op basis van de hoeveelheid die een service wordt gebruikt.

properties.instanceName

string

Exemplaarnaam.

properties.invoiceId

string

Factuur-id zoals op de factuur waar de specifieke transactie wordt weergegeven.

properties.invoiceSectionId

string

De id voor het project dat in de factuur wordt gefactureerd. Niet van toepassing op Microsoft-klantovereenkomsten die worden voorbereid door partners.

properties.invoiceSectionName

string

De naam van het project dat in de factuur wordt gefactureerd. Niet van toepassing op Microsoft-klantovereenkomsten die worden voorbereid door partners.

properties.isAzureCreditEligible

boolean

Bepaalt of de kosten in aanmerking komen om te worden betaald met behulp van Azure-tegoed.

properties.marketPrice

number

Marktprijs die in rekening wordt gebracht voor het gebruik.

properties.meterCategory

string

Identificeert de service op het hoogste niveau voor het gebruik.

properties.meterId

string

De meter-id (GUID). Niet beschikbaar voor Marketplace. Voor gereserveerde instanties vertegenwoordigt dit de primaire meter waarvoor de reservering is gekocht. Zie productOrderName voor de werkelijke VM-grootte waarvoor de reservering is aangeschaft.

properties.meterName

string

Hiermee geeft u de naam aan van de meter waaraan het verbruik wordt gemeten.

properties.meterRegion

string

De datacenterlocatie voor bepaalde services waarbij de prijs is gebaseerd op de datacenterlocatie.

properties.meterSubCategory

string

Hiermee definieert u het type of de subcategorie van de Azure-service die van invloed kan zijn op de snelheid.

properties.partnerEarnedCreditApplied

string

Vlag om aan te geven of partner tegoed is toegepast of niet.

properties.partnerEarnedCreditRate

number

Het tarief van de korting wordt toegepast als er een door de partner verdiend tegoed (PEC) is op basis van de toegang tot de beheerder van de partner.

properties.partnerName

string

Naam van de AAD-tenant van de partner.

properties.partnerTenantId

string

Id voor de AAD-tenant van de partner.

properties.payGPrice

number

Verkoopprijs voor de resource.

properties.paygCostInBillingCurrency

number

Het bedrag aan PayG-kosten vóór belasting in factureringsvaluta.

properties.paygCostInUSD

number

Het bedrag van payg-kosten vóór belasting in amerikaanse dollar valuta.

properties.previousInvoiceId

string

Verwijzing naar een oorspronkelijke factuur als dit regelitem een restitutie is (negatieve kosten). Dit wordt alleen ingevuld wanneer er een restitutie is.

properties.pricingCurrencyCode

string

Factureringsvaluta voor prijzen.

properties.pricingModel

pricingModelType

Id die aangeeft hoe de meter is geprijsd

properties.product

string

De naam van het product met samengestelde kosten per verbruik of aankoop, zoals vermeld in de factuur. Niet beschikbaar voor Marketplace.

properties.productIdentifier

string

Id voor het product met samengestelde kosten per verbruik of aankoop . Dit is de samengevoegde sleutel van productId en SkuId in het partnercentrum.

properties.productOrderId

string

De id voor de asset of azure-plannaam waartoe het abonnement behoort. Bijvoorbeeld: Azure Plan. Voor reserveringen is dit de reserveringsorder-id.

properties.productOrderName

string

Naam van productorder. Voor reserveringen is dit de SKU die is aangeschaft.

properties.provider

string

Id voor productcategorie of line-of-business, bijvoorbeeld Azure, Microsoft 365, AWS e.t.c

properties.publisherId

string

Uitgever-id.

properties.publisherName

string

Naam van de uitgever van de service, inclusief Microsoft- of externe uitgevers.

properties.publisherType

string

Type uitgever dat aangeeft of de uitgever de eerste partij, externe wederverkoper of externe instantie is.

properties.quantity

number

Meet de gekochte of verbruikte hoeveelheid. Het bedrag van de meter dat tijdens de factureringsperiode is gebruikt.

properties.resellerMpnId

string

MPNId voor de reseller die is gekoppeld aan het abonnement.

properties.resellerName

string

Resellernaam.

properties.reservationId

string

ARM-resource-id van de reservering. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.reservationName

string

Gebruiker heeft de weergavenaam van de reservering opgegeven. De laatste bekende naam voor een bepaalde dag wordt ingevuld in de dagelijkse gegevens. Alleen van toepassing op records die relevant zijn voor reserveringen.

properties.resourceGroup

string

Naam van de Azure-resourcegroep die wordt gebruikt voor een samenhangend levenscyclusbeheer van resources.

properties.resourceLocation

string

Naam van de resourcelocatie.

properties.resourceLocationNormalized

string

Resourcelocatie genormaliseerd.

properties.serviceFamily

string

De servicefamilie weergeven voor het gekochte of in rekening gebrachte product (bijvoorbeeld: Opslag ; Berekenen).

properties.serviceInfo1

string

Servicespecifieke metagegevens.

properties.serviceInfo2

string

Een verouderd veld met optionele, servicespecifieke metagegevens.

properties.servicePeriodEndDate

string

De begindatum voor de periode wanneer het serviceverbruik is beoordeeld op kosten. De prijzen voor Azure-Services worden bepaald voor de beoordelingsperiode.

properties.servicePeriodStartDate

string

De begindatum voor de beoordelingsperiode wanneer het serviceverbruik is beoordeeld op kosten. De prijzen voor Azure-Services worden bepaald voor de beoordelingsperiode.

properties.subscriptionGuid

string

Unieke door Microsoft gegenereerde id voor het Azure-abonnement.

properties.subscriptionName

string

Naam van het Azure-abonnement.

properties.term

string

Termijn (in maanden). Hiermee wordt de geldigheidstermijn van de aanbieding weergegeven. Bijvoorbeeld: In het geval van gereserveerde instanties wordt 12 maanden weergegeven voor de jaarlijkse duur van de gereserveerde instantie. Voor eenmalige aankopen of terugkerende aankopen wordt 1 maand weergegeven; Dit is niet van toepassing op Azure-verbruik.

properties.unitOfMeasure

string

De eenheid waarmee de kosten voor de service worden berekend. Bijvoorbeeld GB, uren, 10.000 s.

properties.unitPrice

number

Eenheidsprijs is de prijs die op u van toepassing is. (uw EA- of andere contractprijs).

tags

object

Resourcetags.

type

string

Resourcetype.

pricingModelType

De id die aangeeft hoe de meter is geprijsd.

Naam Type Description
On Demand

string

Reservation

string

Spot

string

UsageDetailsListResult

Resultaat van het weergeven van gebruiksgegevens. Het bevat een lijst met beschikbare gebruiksgegevens in omgekeerde chronologische volgorde per factureringsperiode.

Naam Type Description
nextLink

string

De koppeling (URL) naar de volgende pagina met resultaten.

value UsageDetail[]:

De lijst met gebruiksgegevens.