Delen via


Export Jobs - Trigger

Hiermee wordt het exporteren van taken geactiveerd en wordt een OperationID geretourneerd om bij te houden.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DataProtection/backupVaults/{vaultName}/exportBackupJobs?api-version=2024-04-01

URI-parameters

Name In Vereist Type Description
resourceGroupName
path True

string

De naam van de resourcegroep. De naam is niet hoofdlettergevoelig.

subscriptionId
path True

string

uuid

De id van het doelabonnement. De waarde moet een UUID zijn.

vaultName
path True

string

De naam van de back-upkluis.

api-version
query True

string

De API-versie die voor deze bewerking moet worden gebruikt.

Antwoorden

Name Type Description
202 Accepted

Geaccepteerd

Kopteksten

  • Location: string
  • Retry-After: integer
204 No Content

NoContent

Other Status Codes

CloudError

Foutreactie waarin wordt beschreven waarom de bewerking is mislukt.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-stroom

Type: oauth2
Stroom: implicit
Autorisatie-URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Bereiken

Name Description
user_impersonation Imitatie van uw gebruikersaccount.

Voorbeelden

Trigger Export Jobs

Voorbeeldaanvraag

POST https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/SwaggerTestRg/providers/Microsoft.DataProtection/backupVaults/NetSDKTestRsVault/exportBackupJobs?api-version=2024-04-01

Voorbeeldrespons

Location: https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/SwaggerTestRg/providers/Microsoft.DataProtection/backupVaults/NetSDKTestRsVault/backupJobs/operations/00000000-0000-0000-0000-000000000000?api-version=2024-04-01
Retry-After: 60

Definities

Name Description
CloudError

CloudError

Error

Het antwoord van het resourcebeheerfout.

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

CloudError

CloudError

Name Type Description
error

Error

Het antwoord van het resourcebeheerfout.

Error

Het antwoord van het resourcebeheerfout.

Name Type Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

De fout bevat aanvullende informatie.

code

string

De foutcode.

details

Error[]

De foutdetails.

message

string

Het foutbericht.

target

string

Het foutdoel.

ErrorAdditionalInfo

Aanvullende informatie over de resourcebeheerfout.

Name Type Description
info

object

De aanvullende informatie.

type

string

Het extra informatietype.