Principe 8: Optimalisatie

Voltooid

Duurzaamheid bestaat niet uit maar één, maar uit wel duizenden optimalisaties. Eén van de adviezen luidt: bekijk het totaalplaatje en ga dan stap voor stap te werk. Het is vaak nodig om inzicht te krijgen in de volledige stack, van gebruikerservaring tot datacentrumontwerp of elektriciteitsnetten, levert eenvoudige oplossingen op die de koolstofefficiëntie aanzienlijk verbeteren.

Bekijk goed of de inspanning die u levert om te decarboniseren wel opweegt tegen de mogelijke beloningen. Net zoals in de bredere wereldwijde duurzaamheidsbeweging zal het in sommige sectoren ook moeilijker zijn om te decarboniseren dan in andere sectoren. Wat computing betreft, zullen een aantal toepassingsdomeinen moeilijker te decarboniseren zijn dan andere domeinen. Sommige delen van uw toepassingsarchitectuur zullen moeilijker te decarboniseren zijn dan andere onderdelen.

Voor een succesvolle optimalisatie is het belangrijk dat er een meetcriterium wordt gekozen dat duidelijk signaleert waar de optimalisatie het beste op kan worden gericht. Heeft het bijvoorbeeld zin om twee weken lang te proberen om het aantal megabytes dat voor netwerkcommunicatie nodig is te beperken, terwijl databasequery's tien keer zoveel koolstofuitstoot veroorzaken?

Zelden kunnen we de koolstofkosten van onze toepassing rechtstreeks meten, maar als we een resourceketen omlaag volgen en uiteindelijk een koppeling naar koolstofemissies hebben, is dat een goede proxy voor koolstof.

Koolstof

Het meten van de koolstofuitstoot is een complexe uitdaging; delen van het hele pakket kunnen niet worden gemeten maar moeten worden geschat. Dit is, met een beetje inspanning, wel mogelijk.

Vanwege de variabiliteit van het koolstofgehalte en andere afhankelijkheden kan de totale koolstofuitstoot variëren op verschillende momenten op de dag of in verschillende regio's waarin de toepassing wordt uitgevoerd.

Wanneer een toepassing op verschillende tijdstippen wordt gemeten, zal het koolstofgehalte steeds anders zijn. Deze wijziging kan een goed signaal zijn, vooral als u open bent voor de vraagverschuifende workloads, of het kan ruis zijn als u zich richt op energieverbruikoptimalisaties.

Energie

De energie die door uw toepassing wordt verbruikt, kan variëren telkens wanneer deze wordt uitgevoerd; deze wijziging kan iets zijn dat u wilt gebruiken als optimalisatiesignaal, of het kan iets zijn dat u wilt beheren.

Wanneer een bepaalde toepassing op verschillende hardware wordt uitgevoerd, kan dit tot verschillend energieverbruik leiden vanwege het verschil in energie-efficiëntie tussen de hardwareonderdelen.

Vanwege het evenredigheidsbeginsel van energie kan dezelfde toepassing op dezelfde hardware worden uitgevoerd, maar op verschillende momenten leiden tot verschillende hoeveelheden verbruikte energie, omdat het gebruik van de hardware verschilt tussen de twee uitvoeringen. Dat wil zeggen: op de hardware worden tijdens de tweede uitvoering mogelijk andere toepassingen uitgevoerd en hierdoor verandert de algemene energie-efficiëntie van de hardware.

Over het algemeen is het maken van toepassingen die minder elektriciteit verbruiken, maar toch dezelfde zichtbare prestaties en uitvoer leveren, een goede graadmeter voor koolstofreductie.

Er zijn talloze apparaten, hulpprogramma's en bibliotheken beschikbaar om te meten hoeveel energie door een toepassing wordt verbruikt.

Kosten

Op een bepaald punt worden de kosten van elektriciteit en hardware in de meeste services doorberekend. Het bouwen van toepassingen die zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd, is doorgaans een goede graadmeter voor toepassingen die minder koolstof uitstoten.

Netwerken

De koolstofkosten van netwerken worden echter nauwelijks meegerekend. Netwerken verbruiken elektriciteit en vereisen hardware, dus het is een proxy voor koolstof.

Het meten en vervolgens verminderen van de hoeveelheid gegevens en de afstand die de gegevens moeten afleggen is een goede graadmeter voor koolstofreductie.

Prestaties

Toepassingen bouwen die betere prestaties leveren, betekent dat er toepassingen moeten worden gebouwd die efficiënter omgaan met hardware en elektriciteit. Omdat hardware en elektriciteit graadmeters zijn voor koolstof, is de kans groot dat met dit ontwerp het algemene koolstofgehalte wordt verlaagd als u een toepassing kunt ontwerpen die beter presteert bij dezelfde benutting.