Dokumentacja usługi Azure Monitor

Monitorowanie platformy Azure i usług lokalnych. Agregowanie i analizowanie metryk, dzienników i śladów. Wyzwalanie alertów i wysyłanie powiadomień lub wywoływanie zautomatyzowanych rozwiązań.