Get-AksHciCredential

Streszczenie

Uzyskiwanie dostępu do klastra przy użyciu polecenia kubectl. Spowoduje to użycie pliku kubeconfig określonego klastra jako domyślnego pliku kubeconfig dla polecenia kubectl.

Składnia

Get-AksHciCredential -name <String>
          [-configPath <String>]
          [-adAuth]

Opis

Uzyskiwanie dostępu do klastra przy użyciu narzędzia kubectl.

Przykłady

Uzyskiwanie dostępu do klastra przy użyciu narzędzia kubectl.

Get-AksHciCredential -name myCluster

Parametry

-Nazwa

Nazwa klastra.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-configPath

Lokalizacja, w której ma zostać pobrany plik kubeconfig. Wartość domyślna to %USERPROFILE%\.kube.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: %USERPROFILE%\.kube
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-adAuth

Użyj tej flagi, aby pobrać wersję logowania jednokrotnego usługi Active Directory narzędzia kubeconfig.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Następne kroki

Dokumentacja programu PowerShell usługi AksHci