Tworzenie przestrzeni kluczy i tabeli dla usługi Azure Cosmos DB — interfejs API dla bazy danych Cassandra

DOTYCZY: Cassandra

Uwaga

Zalecamy korzystanie z modułu Azure Az programu PowerShell do interakcji z platformą Azure. Zobacz Instalowanie Azure PowerShell, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić migrację do modułu Az PowerShell, zobacz Migracja programu Azure PowerShell z modułu AzureRM do modułu Az.

Ten przykład wymaga Azure PowerShell Az 5.4.0 lub nowszego. Uruchom polecenie , Get-Module -ListAvailable Az aby zobaczyć, które wersje są zainstalowane. Jeśli chcesz zainstalować, zobacz Instalowanie modułu Azure PowerShell.

Uruchom polecenie Connect-AzAccount , aby zalogować się do platformy Azure.

Przykładowy skrypt

# Reference: Az.CosmosDB | https://docs.microsoft.com/powershell/module/az.cosmosdb
# --------------------------------------------------
# Purpose
# Create Cosmos Cassandra API account with automatic failover,
# a keyspace, and a table with defined schema, dedicated throughput, and
# conflict resolution policy with last writer wins and custom resolver path.
# --------------------------------------------------
Function New-RandomString{Param ([Int]$Length = 10) return $(-join ((97..122) + (48..57) | Get-Random -Count $Length | ForEach-Object {[char]$_}))}
# --------------------------------------------------
$uniqueId = New-RandomString -Length 7 # Random alphanumeric string for unique resource names
$apiKind = "Cassandra"
# --------------------------------------------------
# Variables - ***** SUBSTITUTE YOUR VALUES *****
$locations = @()
$locations += New-AzCosmosDBLocationObject -LocationName "East Us" -FailoverPriority 0 -IsZoneRedundant 0
$locations += New-AzCosmosDBLocationObject -LocationName "West Us" -FailoverPriority 1 -IsZoneRedundant 0

$resourceGroupName = "myResourceGroup" # Resource Group must already exist
$accountName = "cosmos-$uniqueId" # Must be all lower case
$consistencyLevel = "BoundedStaleness"
$maxStalenessInterval = 300
$maxStalenessPrefix = 100000
$tags = @{Tag1 = "MyTag1"; Tag2 = "MyTag2"; Tag3 = "MyTag3"}
$keyspaceName = "mykeyspace"
$tableName = "mytable"
$tableRUs = 400
$partitionKeys = @("machine", "cpu", "mtime")
$clusterKeys = @( 
  @{ name = "loadid"; orderBy = "Asc" };
  @{ name = "duration"; orderBy = "Desc" }
)
$columns = @(
  @{ name = "loadid"; type = "uuid" };
  @{ name = "machine"; type = "uuid" };
  @{ name = "cpu"; type = "int" };
  @{ name = "mtime"; type = "int" };
  @{ name = "load"; type = "float" };
  @{ name = "duration"; type = "float" }
)
# --------------------------------------------------
Write-Host "Creating account $accountName"
$account = New-AzCosmosDBAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -LocationObject $locations -Name $accountName -ApiKind $apiKind -Tag $tags `
  -DefaultConsistencyLevel $consistencyLevel `
  -MaxStalenessIntervalInSeconds $maxStalenessInterval `
  -MaxStalenessPrefix $maxStalenessPrefix `
  -EnableAutomaticFailover:$true

Write-Host "Creating keyspace $keyspaceName"
$keyspace = New-AzCosmosDBCassandraKeyspace -ParentObject $account `
  -Name $keyspaceName

# Table Schema
$psClusterKeys = @()
ForEach ($clusterKey in $clusterKeys) {
  $psClusterKeys += New-AzCosmosDBCassandraClusterKey -Name $clusterKey.name -OrderBy $clusterKey.orderBy
}

$psColumns = @()
ForEach ($column in $columns) {
  $psColumns += New-AzCosmosDBCassandraColumn -Name $column.name -Type $column.type
}

$schema = New-AzCosmosDBCassandraSchema `
  -PartitionKey $partitionKeys `
  -ClusterKey $psClusterKeys `
  -Column $psColumns

Write-Host "Creating table $tableName"
$table = New-AzCosmosDBCassandraTable -ParentObject $keyspace `
  -Name $tableName -Schema $schema -Throughput $tableRUs 

Czyszczenie wdrożenia

Po wykonaniu przykładowego skryptu możesz uruchomić następujące polecenie, aby usunąć grupę zasobów i wszystkie skojarzone z nią zasoby.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName "myResourceGroup"

Objaśnienia dla skryptu

W tym skrypcie użyto następujących poleceń. Każde polecenie w tabeli stanowi link do dokumentacji polecenia.

Polecenie Uwagi
Azure Cosmos DB
New-AzCosmosDBAccount Tworzy konto usługi Azure Cosmos DB.
New-AzCosmosDBCassandraKeyspace Tworzy usługę Azure Cosmos DB dla usługi Apache Cassandra Keyspace.
New-AzCosmosDBCassandraClusterKey Tworzy usługę Azure Cosmos DB dla klucza klastra Apache Cassandra.
New-AzCosmosDBCassandraColumn Tworzy kolumnę usługi Azure Cosmos DB dla bazy danych Apache Cassandra.
New-AzCosmosDBCassandraSchema Tworzy schemat usługi Azure Cosmos DB dla systemu Apache Cassandra.
New-AzCosmosDBCassandraTable Tworzy tabelę usługi Azure Cosmos DB dla bazy danych Apache Cassandra.
Grupy zasobów platformy Azure
Remove-AzResourceGroup Usuwa grupę zasobów wraz ze wszystkimi zagnieżdżonymi zasobami.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Azure PowerShell, zobacz dokumentację programu Azure PowerShell.