Błąd niezdefiniowanej funkcji GeoSpark z poleceniem DBConnect

Problem

Próbujesz użyć funkcji st_geofromwkt GeoSpark z poleceniem DBConnect i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie platformy Apache Spark.

Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException: Undefined function: 'st_geomfromwkt'. This function is neither a registered temporary function nor a permanent function registered in the database 'default'.;

Ten przykładowy kod kończy się niepowodzeniem z powodu błędu podczas użycia z dbConnect.

val sc = spark.sparkContext
sc.setLogLevel("DEBUG")

val sqlContext = spark.sqlContext
spark.sparkContext.addJar("~/jars/geospark-sql_2.3-1.2.0.jar")
spark.sparkContext.addJar("~/jars/geospark-1.2.0.jar")

GeoSparkSQLRegistrator.registerAll(sqlContext)
println(spark.sessionState.functionRegistry.listFunction)

spark.sql("select ST_GeomFromWKT(area) AS geometry from polygon").show()

Przyczyna

Funkcja DBConnect nie obsługuje automatycznej synchronizacji funkcji zdefiniowanych przez użytkownika po stronie klienta z serwerem.

Rozwiązanie

Możesz użyć niestandardowego pliku jar narzędzia z kodem rejestrujący funkcję zdefiniowaną przez użytkownika w klastrze przy użyciu klasy SparkSessionExtensions .

 1. Utwórz plik jar narzędzia rejestrujący funkcje GeoSpark przy użyciu polecenia SparkSessionExtensions. Tę definicję klasy narzędzi można wbudować w plik jar narzędzia.

  package com.databricks.spark.utils
  
  import org.apache.spark.sql.SparkSessionExtensions
  import org.datasyslab.geosparksql.utils.GeoSparkSQLRegistrator
  
  class GeoSparkUdfExtension extends (SparkSessionExtensions => Unit) {
   def apply(e: SparkSessionExtensions): Unit = {
    e.injectCheckRule(spark => {
     println("INJECTING UDF")
     GeoSparkSQLRegistrator.registerAll(spark)
     _ => Unit
    })
   }
  }
  
 2. Skopiuj pliki jar GeoSpark i plik jar narzędzia do systemu plików DBFS pod adresem dbfs:/databricks/geospark-extension-jars/.

 3. Utwórz skrypt inicjowania (set_geospark_extension_jar.sh), który kopiuje pliki jar z lokalizacji DBFS do ścieżki klasy Spark i ustawia klasę spark.sql.extensions na klasę narzędziową.

  dbutils.fs.put(
    "dbfs:/databricks/<init-script-folder>/set_geospark_extension_jar.sh",
    """#!/bin/sh
     |sleep 10s
     |# Copy the extension and GeoSpark dependency jars to /databricks/jars.
     |cp -v /dbfs/databricks/geospark-extension-jars/{spark_geospark_extension_2_11_0_1.jar,geospark_sql_2_3_1_2_0.jar,geospark_1_2_0.jar} /databricks/jars/
     |# Set the extension.
     |cat << 'EOF' > /databricks/driver/conf/00-custom-spark.conf
     |[driver] {
     |  "spark.sql.extensions" = "com.databricks.spark.utils.GeoSparkUdfExtension"
     |}
     |EOF
     |""".stripMargin,
    overwrite = true
  )
  
 4. Zainstaluj skrypt inicjowania jako skrypt inicjowania o zakresie klastra. Potrzebna będzie pełna ścieżka do lokalizacji skryptu (dbfs:/databricks/<init-script-folder>/set_geospark_extension_jar.sh).

 5. Uruchom ponownie klaster.

 6. Teraz możesz używać kodu GeoSpark z poleceniem DBConnect.