MAP Typu

Reprezentuje wartości składające się z zestawu par klucz-wartość.

Składnia

MAP <keyType, valueType>
  • keyType: dowolny typ danych inny niż MAP określający klucze.
  • valueType: dowolny typ danych określający wartości.

Limity

Typ mapy obsługuje mapy dowolnej kardynalności większej lub równej 0.

Klucze muszą być unikatowe i nie mieć wartości NULL.

MAP nie jest porównywalnym typem danych.

Literały

Zobacz funkcję mapowania , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia wartości mapy literału.

Zobacz operator [ ] , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pobierania wartości z mapy według klucza.

Przykłady

> SELECT map('red', 1, 'green', 2);
  {red->1, green->2}

> SELECT typeof(CAST(NULL AS MAP<TIMESTAMP, INT>));
  MAP<TIMESTAMP, INT>

> SELECT map(array(1, 2), map('green', 5));
  {[1, 2]->{green->5}}

> SELECT CAST(map(struct('Hello', 'World'), 'Greeting') AS MAP<STRUCT<w1:string, w2:string>, string>);
  {{Hello, World}->Greeting}

> SELECT m['red'] FROM VALUES(map('red', 1, 'green', 2)) AS T(m);
  1

> SELECT map('red', 1) = map('red', 1);
  Error: EqualTo does not support ordering on type map<string,int>