class Core::D iagnostics::Logging::EventLogger

Obiekt docelowy dziennika opartego na wywołaniu zwrotnym dla zestawu SDK.

Elementy członkowskie

SetCallback

Składnia: public inline static void SetCallback ( CallbackFunction_Type callback );

Ustawia wywołanie zwrotne wywoływane dla komunikatów dziennika.

Parametry

  • callback wywołanie funkcji wywołania zwrotnego.

To wywołanie dotyczy wątku roboczego w zestawie SDK.

SetFilters

Składnia: public inline static void SetFilters ( std::initializer_list< const char * > filters );

Ustawia filtry dla wywołań zwrotnych.

Parametry

  • filters Filtry do użycia

SetLevel

Składnia: public inline static void SetLevel ( Level level );

Ustawia poziom komunikatów do przechwycenia przez rejestrator.

Parametry

  • level Maksymalny poziom szczegółowości przechwytywany przez rejestrator.

CallbackFunction_Type

Składnia: typedef CallbackFunction_Type;