Ostrzeżenie kompilatora (poziom 1) C4630

"symbol" : specyfikator klasy magazynu "extern" jest niedozwolony w definicji składowej

Element członkowski lub funkcja składowa danych jest zdefiniowana jako extern. Elementy członkowskie nie mogą być zewnętrzne, chociaż mogą istnieć całe obiekty. Kompilator ignoruje extern słowo kluczowe . Poniższy przykład generuje kod C4630:

// C4630.cpp
// compile with: /W1 /LD
class A {
   void func();
};

extern void A::func() {   // C4630, remove 'extern' to resolve
}