Przetwarzanie komunikatów powiadomień w formantach rozszerzonego pola kombi

Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z rozszerzonym polem kombi, kontrolka (CComboBoxEx) wysyła komunikaty powiadomień do okna nadrzędnego, zwykle widoku lub obiektu okna dialogowego. Obsłuż te komunikaty, jeśli chcesz coś zrobić w odpowiedzi. Na przykład gdy użytkownik aktywuje listę rozwijaną lub kliknie pole edycji kontrolki, zostanie wysłane powiadomienie CBEN_BEGINEDIT.

Użyj Kreatora klas , aby dodać programy obsługi powiadomień do klasy nadrzędnej dla tych komunikatów, które chcesz zaimplementować.

Poniższa lista zawiera opis różnych powiadomień wysyłanych przez rozszerzoną kontrolkę pola kombi.

  • CBEN_BEGINEDIT wysłane, gdy użytkownik aktywuje listę rozwijaną lub kliknie pole edycji kontrolki.

  • CBEN_DELETEITEM wysłane po usunięciu elementu.

  • CBEN_DRAGBEGIN Wysłane, gdy użytkownik zacznie przeciągać obraz elementu wyświetlanego w części edycji kontrolki.

  • CBEN_ENDEDIT Wysłane, gdy użytkownik zakończył operację w polu edycji lub wybrał element z listy rozwijanej kontrolki.

  • CBEN_GETDISPINFO Wysłane w celu pobrania informacji o elemencie wywołania zwrotnego.

  • CBEN_INSERTITEM wysłane po wstawieniu nowego elementu w kontrolce.

Zobacz też

Korzystanie z CComboBoxEx
Formanty