Klasa CMFCStandardColorsPropertyPage

Reprezentuje stronę właściwości używaną przez użytkowników do wybierania standardowych kolorów w oknie dialogowym kolorów.

Składnia

class CMFCStandardColorsPropertyPage : public CPropertyPage

Elementy członkowskie

Konstruktory publiczne

Nazwa Opis
CMFCStandardColorsPropertyPage::CMFCStandardColorsPropertyPage Konstruktor domyślny.

Metody publiczne

Nazwa Opis
CMFCStandardColorsPropertyPage::CreateObject Używany przez platformę do tworzenia dynamicznego wystąpienia tego typu klasy.
CMFCStandardColorsPropertyPage::GetThisClass Używana przez platformę do uzyskiwania wskaźnika do obiektu CRuntimeClass skojarzonego z tym typem klasy.

Uwagi

Klasa CMFCColorDialog używa tej klasy do wyświetlania standardowej strony właściwości koloru. Aby uzyskać więcej informacji na temat CMFCColorDialogprogramu , zobacz CMFCColorDialog Class (Klasa CMFCColorDialog).

Hierarchia dziedziczenia

Cobject

Ccmdtarget

Cwnd

Cdialog

Cpropertypage

CMFCStandardColorsPropertyPage

Wymagania

Nagłówek: afxstandardcolorspropertypage.h

Zobacz też

Wykres hierarchii
Klasy
Klasa CMFCColorDialog
Klasa CMFCCustomColorsPropertyPage