Process Klasa

Definicja

Zapewnia dostęp do procesów lokalnych i zdalnych oraz umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie procesów systemu lokalnego.

public ref class Process : System::ComponentModel::Component, IDisposable
public ref class Process : IDisposable
public ref class Process : System::ComponentModel::Component
public class Process : System.ComponentModel.Component, IDisposable
public class Process : IDisposable
public class Process : System.ComponentModel.Component
type Process = class
  inherit Component
  interface IDisposable
type Process = class
  interface IDisposable
type Process = class
  inherit Component
Public Class Process
Inherits Component
Implements IDisposable
Public Class Process
Implements IDisposable
Public Class Process
Inherits Component
Dziedziczenie
Dziedziczenie
Process
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto wystąpienia Process klasy do uruchomienia procesu.

#using <System.dll>
using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::ComponentModel;

int main()
{
  Process^ myProcess = gcnew Process;

  try
  {
    myProcess->StartInfo->UseShellExecute = false;
    // You can start any process, HelloWorld is a do-nothing example.
    myProcess->StartInfo->FileName = "C:\\HelloWorld.exe";
    myProcess->StartInfo->CreateNoWindow = true;
    myProcess->Start();
    // This code assumes the process you are starting will terminate itself. 
    // Given that it is started without a window so you cannot terminate it 
    // on the desktop, it must terminate itself or you can do it programmatically
    // from this application using the Kill method.
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
    Console::WriteLine( e->Message );
  }
}
using System;
using System.Diagnostics;
using System.ComponentModel;

namespace MyProcessSample
{
  class MyProcess
  {
    public static void Main()
    {
      try
      {
        using (Process myProcess = new Process())
        {
          myProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
          // You can start any process, HelloWorld is a do-nothing example.
          myProcess.StartInfo.FileName = "C:\\HelloWorld.exe";
          myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;
          myProcess.Start();
          // This code assumes the process you are starting will terminate itself.
          // Given that it is started without a window so you cannot terminate it
          // on the desktop, it must terminate itself or you can do it programmatically
          // from this application using the Kill method.
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }
  }
}
Imports System.Diagnostics
Imports System.ComponentModel

Namespace MyProcessSample
  Class MyProcess
    Public Shared Sub Main()
      Try
        Using myProcess As New Process()

          myProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
          ' You can start any process, HelloWorld is a do-nothing example.
          myProcess.StartInfo.FileName = "C:\\HelloWorld.exe"
          myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = True
          myProcess.Start()
          ' This code assumes the process you are starting will terminate itself. 
          ' Given that it is started without a window so you cannot terminate it 
          ' on the desktop, it must terminate itself or you can do it programmatically
          ' from this application using the Kill method.
        End Using
      Catch e As Exception
        Console.WriteLine((e.Message))
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace

W poniższym przykładzie użyto Process samej klasy i metody statycznej Start do uruchomienia procesu.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;
using namespace System::ComponentModel;

// Opens the Internet Explorer application.
void OpenApplication(String^ myFavoritesPath)
{
  // Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
  Process::Start("IExplore.exe");

  // Display the contents of the favorites folder in the browser.
  Process::Start(myFavoritesPath);
}

// Opens urls and .html documents using Internet Explorer.
void OpenWithArguments()
{
  // URLs are not considered documents. They can only be opened
  // by passing them as arguments.
  Process::Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com");

  // Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
  Process::Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.htm");
  Process::Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.asp");
}

// Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
// both in a minimized mode.
void OpenWithStartInfo()
{
  ProcessStartInfo^ startInfo = gcnew ProcessStartInfo("IExplore.exe");
  startInfo->WindowStyle = ProcessWindowStyle::Minimized;
  Process::Start(startInfo);
  startInfo->Arguments = "www.northwindtraders.com";
  Process::Start(startInfo);
}

int main()
{
  // Get the path that stores favorite links.
  String^ myFavoritesPath = Environment::GetFolderPath(Environment::SpecialFolder::Favorites);
  OpenApplication(myFavoritesPath);
  OpenWithArguments();
  OpenWithStartInfo();
}
using System;
using System.Diagnostics;
using System.ComponentModel;

namespace MyProcessSample
{
  class MyProcess
  {
    // Opens the Internet Explorer application.
    void OpenApplication(string myFavoritesPath)
    {
      // Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
      Process.Start("IExplore.exe");

      // Display the contents of the favorites folder in the browser.
      Process.Start(myFavoritesPath);
    }

    // Opens urls and .html documents using Internet Explorer.
    void OpenWithArguments()
    {
      // url's are not considered documents. They can only be opened
      // by passing them as arguments.
      Process.Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com");

      // Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.htm");
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\\myPath\\myFile.asp");
    }

    // Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
    // both in a minimized mode.
    void OpenWithStartInfo()
    {
      ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo("IExplore.exe");
      startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;

      Process.Start(startInfo);

      startInfo.Arguments = "www.northwindtraders.com";

      Process.Start(startInfo);
    }

    static void Main()
    {
      // Get the path that stores favorite links.
      string myFavoritesPath =
        Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Favorites);

      MyProcess myProcess = new MyProcess();

      myProcess.OpenApplication(myFavoritesPath);
      myProcess.OpenWithArguments();
      myProcess.OpenWithStartInfo();
    }
  }
}
Imports System.Diagnostics
Imports System.ComponentModel

Namespace MyProcessSample
  Class MyProcess
    ' Opens the Internet Explorer application.
    Public Sub OpenApplication(myFavoritesPath As String)
      ' Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
      Process.Start("IExplore.exe")

      ' Display the contents of the favorites folder in the browser.
      Process.Start(myFavoritesPath)
    End Sub

    ' Opens URLs and .html documents using Internet Explorer.
    Sub OpenWithArguments()
      ' URLs are not considered documents. They can only be opened
      ' by passing them as arguments.
      Process.Start("IExplore.exe", "www.northwindtraders.com")

      ' Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\myPath\myFile.htm")
      Process.Start("IExplore.exe", "C:\myPath\myFile.asp")
    End Sub

    ' Uses the ProcessStartInfo class to start new processes,
    ' both in a minimized mode.
    Sub OpenWithStartInfo()
      Dim startInfo As New ProcessStartInfo("IExplore.exe")
      startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized

      Process.Start(startInfo)

      startInfo.Arguments = "www.northwindtraders.com"

      Process.Start(startInfo)
    End Sub

    Shared Sub Main()
      ' Get the path that stores favorite links.
      Dim myFavoritesPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Favorites)

      Dim myProcess As New MyProcess()

      myProcess.OpenApplication(myFavoritesPath)
      myProcess.OpenWithArguments()
      myProcess.OpenWithStartInfo()
    End Sub
  End Class
End Namespace 'MyProcessSample

Poniższy przykład języka F# definiuje runProc funkcję, która uruchamia proces, przechwytuje wszystkie dane wyjściowe i informacje o błędach oraz rejestruje liczbę milisekund uruchomionych przez proces. Funkcja runProc ma trzy parametry: nazwę aplikacji do uruchomienia, argumenty do podania aplikacji i katalog początkowy.

open System
open System.Diagnostics

let runProc filename args startDir : seq<string> * seq<string> = 
  let timer = Stopwatch.StartNew()
  let procStartInfo = 
    ProcessStartInfo(
      RedirectStandardOutput = true,
      RedirectStandardError = true,
      UseShellExecute = false,
      FileName = filename,
      Arguments = args
    )
  match startDir with | Some d -> procStartInfo.WorkingDirectory <- d | _ -> ()

  let outputs = System.Collections.Generic.List<string>()
  let errors = System.Collections.Generic.List<string>()
  let outputHandler f (_sender:obj) (args:DataReceivedEventArgs) = f args.Data
  use p = new Process(StartInfo = procStartInfo)
  p.OutputDataReceived.AddHandler(DataReceivedEventHandler (outputHandler outputs.Add))
  p.ErrorDataReceived.AddHandler(DataReceivedEventHandler (outputHandler errors.Add))
  let started = 
    try
      p.Start()
    with | ex ->
      ex.Data.Add("filename", filename)
      reraise()
  if not started then
    failwithf "Failed to start process %s" filename
  printfn "Started %s with pid %i" p.ProcessName p.Id
  p.BeginOutputReadLine()
  p.BeginErrorReadLine()
  p.WaitForExit()
  timer.Stop()
  printfn "Finished %s after %A milliseconds" filename timer.ElapsedMilliseconds
  let cleanOut l = l |> Seq.filter (fun o -> String.IsNullOrEmpty o |> not)
  cleanOut outputs,cleanOut errors

Kod runProc funkcji został napisany przez imaginaryDevelopment i jest dostępny w ramach publicznej licencji firmy Microsoft.

Uwagi

Process Składnik zapewnia dostęp do procesu uruchomionego na komputerze. Proces, w najprostszych słowach, to uruchomiona aplikacja. Wątek jest podstawową jednostką, do której system operacyjny przydziela czas procesora. Wątek może wykonać dowolną część kodu procesu, w tym części aktualnie wykonywane przez inny wątek.

Składnik Process jest przydatnym narzędziem do uruchamiania, zatrzymywania, kontrolowania i monitorowania aplikacji. Możesz użyć Process składnika , aby uzyskać listę uruchomionych procesów lub rozpocząć nowy proces. Składnik służy do uzyskiwania Process dostępu do procesów systemowych. Po zainicjowaniu Process składnika można go użyć do uzyskania informacji o uruchomionym procesie. Takie informacje obejmują zestaw wątków, załadowane moduły (pliki .dll i .exe) oraz informacje o wydajności, takie jak ilość pamięci używanej przez proces.

Ten typ implementuje IDisposable interfejs. Po zakończeniu korzystania z typu należy usunąć go bezpośrednio lub pośrednio. Aby bezpośrednio usunąć typ, wywołaj jego Dispose metodę try/finally w bloku. Aby usunąć go pośrednio, użyj konstrukcji języka, takiej jak using (w języku C#) lub Using (w Visual Basic). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Using an Object that Implements IDisposable" (Używanie obiektu implementujące interfejs IDisposable) w temacie interfejsu IDisposable .

Ważne

Wywoływanie metod z tej klasy z niezaufanymi danymi jest zagrożeniem bezpieczeństwa. Wywołaj metody z tej klasy tylko z zaufanymi danymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Validate All Inputs (Weryfikowanie wszystkich danych wejściowych).

Uwaga

Procesy 32-bitowe nie mogą uzyskać dostępu do modułów procesu 64-bitowego. Jeśli spróbujesz uzyskać informacje o procesie 64-bitowym z procesu 32-bitowego, otrzymasz Win32Exception wyjątek. Z drugiej strony 64-bitowy proces może uzyskiwać dostęp do modułów procesu 32-bitowego.

Składnik procesu uzyskuje informacje o grupie właściwości jednocześnie. Process Po uzyskaniu informacji o jednym elemencie członkowskim każdej grupy będzie on buforował wartości innych właściwości w tej grupie i nie uzyskuje nowych informacji o innych członkach grupy do momentu wywołania Refresh metody . W związku z tym wartość właściwości nie jest gwarantowana jako nowsza niż ostatnie wywołanie Refresh metody. Podziały grup są zależne od systemu operacyjnego.

Jeśli w systemie zadeklarowana jest zmienna ścieżki przy użyciu cudzysłowów, należy w pełni zakwalifikować ścieżkę podczas uruchamiania dowolnego procesu znalezionego w tej lokalizacji. W przeciwnym razie system nie znajdzie ścieżki. Na przykład, jeśli c:\mypath nie znajduje się w ścieżce i dodajesz go przy użyciu cudzysłowów: path = %path%;"c:\mypath", musisz w c:\mypath pełni zakwalifikować dowolny proces podczas jego uruchamiania.

Proces systemowy jest jednoznacznie identyfikowany w systemie przez jego identyfikator procesu. Podobnie jak wiele zasobów systemu Windows, proces jest również identyfikowany przez jego uchwyt, który może nie być unikatowy na komputerze. Uchwyt jest ogólnym terminem identyfikatora zasobu. System operacyjny utrzymuje dojście procesu, do którego uzyskuje się dostęp za pośrednictwem Handle właściwości składnika, nawet po zakończeniu Process procesu. W związku z tym można uzyskać informacje administracyjne procesu, takie jak ExitCode (zwykle zero dla powodzenia lub niezerowy kod błędu) i ExitTime. Dojścia są niezwykle cennym zasobem, więc przeciekające uchwyty są bardziej zjadliwe niż wyciek pamięci.

Uwaga

Ta klasa zawiera żądanie łącza i dziedziczenia na poziomie klasy stosowane do wszystkich składowych. Obiekt SecurityException jest zgłaszany, gdy bezpośredni obiekt wywołujący lub klasa pochodna nie ma uprawnienia pełnego zaufania. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących zabezpieczeń, zobacz Link Demands (Żądania linków).

Uwagi dotyczące platformy .NET Core

W .NET Framework Process klasa domyślnie używa Console kodowań, które są zazwyczaj kodowaniem stron kodowych, dla strumieni wejściowych, wyjściowych i błędów. Na przykład kod w systemach, których kultura jest angielska (Stany Zjednoczone), strona kodowa 437 jest domyślnym kodowaniem dla Console klasy. Jednak platforma .NET Core może udostępnić tylko ograniczony podzbiór tych kodowań. W takim przypadku jest Encoding.UTF8 używane jako kodowanie domyślne.

Process Jeśli obiekt zależy od określonych kodowań stron kodowych, nadal można je udostępnić, wykonując następujące czynności przed wywołaniem dowolnych Process metod:

 1. Dodaj odwołanie do zestawu System.Text.Encoding.CodePages.dll do projektu.

 2. EncodingProvider Pobierz obiekt z CodePagesEncodingProvider.Instance właściwości .

 3. EncodingProvider Przekaż obiekt do Encoding.RegisterProvider metody , aby udostępnić dodatkowe kodowanie obsługiwane przez dostawcę kodowania.

Następnie Process klasa będzie automatycznie używać domyślnego kodowania systemu, a nie UTF8, pod warunkiem, że dostawca kodowania został zarejestrowany przed wywołaniem dowolnych Process metod.

Konstruktory

Process()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Process.

Właściwości

BasePriority

Pobiera podstawowy priorytet skojarzonego procesu.

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera element IContainer zawierający element Component.

(Odziedziczone po Component)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component element jest obecnie w trybie projektowania.

(Odziedziczone po Component)
EnableRaisingEvents

Pobiera lub ustawia, czy Exited zdarzenie powinno zostać podniesione po zakończeniu procesu.

Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń dołączonych do tego Componentelementu .

(Odziedziczone po Component)
ExitCode

Pobiera wartość, którą skojarzony proces określono po jego zakończeniu.

ExitTime

Pobiera czas zakończenia skojarzonego procesu.

Handle

Pobiera natywną obsługę skojarzonego procesu.

HandleCount

Pobiera liczbę dojść otwartych przez proces.

HasExited

Pobiera wartość wskazującą, czy skojarzony proces został zakończony.

Id

Pobiera unikatowy identyfikator skojarzonego procesu.

MachineName

Pobiera nazwę komputera, na którym jest uruchomiony skojarzony proces.

MainModule

Pobiera główny moduł dla skojarzonego procesu.

MainWindowHandle

Pobiera uchwyt okna głównego skojarzonego procesu.

MainWindowTitle

Pobiera podpis głównego okna procesu.

MaxWorkingSet

Pobiera lub ustawia maksymalny dozwolony rozmiar zestawu roboczego w bajtach dla skojarzonego procesu.

MinWorkingSet

Pobiera lub ustawia minimalny dozwolony rozmiar zestawu roboczego w bajtach dla skojarzonego procesu.

Modules

Pobiera moduły, które zostały załadowane przez skojarzony proces.

NonpagedSystemMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera ilość niestronicowanej pamięci systemowej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

NonpagedSystemMemorySize64

Pobiera ilość niestronicowanej pamięci systemowej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PagedMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera ilość stronicowanej pamięci w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PagedMemorySize64

Pobiera ilość stronicowanej pamięci w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PagedSystemMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera ilość stronicowalnej pamięci systemowej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PagedSystemMemorySize64

Pobiera ilość stronicowalnej pamięci systemowej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PeakPagedMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera maksymalną ilość pamięci w pliku stronicowania pamięci wirtualnej w bajtach używanych przez skojarzony proces.

PeakPagedMemorySize64

Pobiera maksymalną ilość pamięci w pliku stronicowania pamięci wirtualnej w bajtach używanych przez skojarzony proces.

PeakVirtualMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera maksymalną ilość pamięci wirtualnej w bajtach używanych przez skojarzony proces.

PeakVirtualMemorySize64

Pobiera maksymalną ilość pamięci wirtualnej w bajtach używanych przez skojarzony proces.

PeakWorkingSet
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera szczytowy rozmiar zestawu roboczego skojarzonego procesu w bajtach.

PeakWorkingSet64

Pobiera maksymalną ilość pamięci fizycznej w bajtach używanych przez skojarzony proces.

PriorityBoostEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skojarzony priorytet procesu powinien zostać tymczasowo wzmocniony przez system operacyjny, gdy główne okno ma fokus.

PriorityClass

Pobiera lub ustawia ogólną kategorię priorytetu dla skojarzonego procesu.

PrivateMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera ilość pamięci prywatnej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PrivateMemorySize64

Pobiera ilość pamięci prywatnej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

PrivilegedProcessorTime

Pobiera uprzywilejowany czas procesora dla tego procesu.

ProcessName

Pobiera nazwę procesu.

ProcessorAffinity

Pobiera lub ustawia procesory, na których można zaplanować uruchamianie wątków w tym procesie.

Responding

Pobiera wartość wskazującą, czy interfejs użytkownika procesu odpowiada.

SafeHandle

Pobiera natywną dojścia do tego procesu.

SessionId

Pobiera identyfikator sesji usług terminalowych dla skojarzonego procesu.

Site

Pobiera lub ustawia ISite element .Component

(Odziedziczone po Component)
StandardError

Pobiera strumień używany do odczytywania danych wyjściowych błędu aplikacji.

StandardInput

Pobiera strumień używany do zapisywania danych wejściowych aplikacji.

StandardOutput

Pobiera strumień używany do odczytywania tekstowych danych wyjściowych aplikacji.

StartInfo

Pobiera lub ustawia właściwości, które mają być przekazywane do Start() metody .Process

StartTime

Pobiera czas rozpoczęcia skojarzonego procesu.

SynchronizingObject

Pobiera lub ustawia obiekt używany do marshalingu wywołań programu obsługi zdarzeń, które są wydawane w wyniku zdarzenia zakończenia procesu.

Threads

Pobiera zestaw wątków uruchomionych w skojarzonym procesie.

TotalProcessorTime

Pobiera łączny czas procesora dla tego procesu.

UserProcessorTime

Pobiera czas procesora użytkownika dla tego procesu.

VirtualMemorySize
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera rozmiar pamięci wirtualnej procesu w bajtach.

VirtualMemorySize64

Pobiera ilość pamięci wirtualnej w bajtach przydzielonych do skojarzonego procesu.

WorkingSet
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera użycie pamięci fizycznej skojarzonego procesu w bajtach.

WorkingSet64

Pobiera ilość pamięci fizycznej przydzielonej do skojarzonego procesu w bajtach.

Metody

BeginErrorReadLine()

Rozpoczyna operacje odczytu asynchronicznego na przekierowanym StandardError strumieniu aplikacji.

BeginOutputReadLine()

Rozpoczyna operacje odczytu asynchronicznego na przekierowanym StandardOutput strumieniu aplikacji.

CancelErrorRead()

Anuluje operację odczytu asynchronicznego na przekierowanym StandardError strumieniu aplikacji.

CancelOutputRead()

Anuluje operację odczytu asynchronicznego na przekierowanym StandardOutput strumieniu aplikacji.

Close()

Zwalnia wszystkie zasoby skojarzone z tym składnikiem.

CloseMainWindow()

Zamyka proces, który ma interfejs użytkownika, wysyłając bliski komunikat do głównego okna.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwolnij wszystkie zasoby używane przez ten proces.

EnterDebugMode()

Process Umieszcza składnik w stanie w celu interakcji z procesami systemu operacyjnego, które działają w trybie specjalnym, włączając właściwość SeDebugPrivilege natywną w bieżącym wątku.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetCurrentProcess()

Pobiera nowy Process składnik i kojarzy go z aktualnie aktywnym procesem.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetProcessById(Int32)

Zwraca nowy Process składnik, biorąc pod uwagę identyfikator procesu na komputerze lokalnym.

GetProcessById(Int32, String)

Zwraca nowy Process składnik z identyfikatorem procesu i nazwą komputera w sieci.

GetProcesses()

Tworzy nowy Process składnik dla każdego zasobu procesu na komputerze lokalnym.

GetProcesses(String)

Tworzy nowy Process składnik dla każdego zasobu procesu na określonym komputerze.

GetProcessesByName(String)

Tworzy tablicę nowych Process składników i kojarzy je ze wszystkimi zasobami procesu na komputerze lokalnym, który współużytkuje określoną nazwę procesu.

GetProcessesByName(String, String)

Tworzy tablicę nowych Process składników i kojarzy je ze wszystkimi zasobami procesu na komputerze zdalnym, który współużytkuje określoną nazwę procesu.

GetService(Type)

Zwraca obiekt reprezentujący usługę dostarczaną przez Component obiekt lub przez obiekt Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Kill()

Natychmiast zatrzymuje skojarzony proces.

Kill(Boolean)

Natychmiast zatrzymuje skojarzony proces i opcjonalnie jego podrzędne/malejąco procesy.

LeaveDebugMode()

Process Pobiera składnik ze stanu, który umożliwia interakcję z procesami systemu operacyjnego uruchamianymi w trybie specjalnym.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy płytkią kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnExited()

Exited Zgłasza zdarzenie.

Refresh()

Odrzuca wszelkie informacje o skojarzonym procesie, który został buforowany wewnątrz składnika procesu.

Start()

Uruchamia (lub ponownie używa) zasobu procesu określonego przez StartInfo właściwość tego Process składnika i kojarzy go ze składnikiem.

Start(ProcessStartInfo)

Uruchamia zasób procesu określony przez parametr zawierający informacje o uruchamianiu procesu (na przykład nazwę pliku procesu do uruchomienia) i kojarzy zasób z nowym Process składnikiem.

Start(String)

Uruchamia zasób procesu, określając nazwę dokumentu lub pliku aplikacji i kojarzy zasób z nowym Process składnikiem.

Start(String, IEnumerable<String>)

Uruchamia zasób procesu, określając nazwę aplikacji i zestaw argumentów wiersza polecenia.

Start(String, String)

Uruchamia zasób procesu, określając nazwę aplikacji i zestaw argumentów wiersza polecenia oraz kojarzy zasób z nowym Process składnikiem.

Start(String, String, SecureString, String)

Uruchamia zasób procesu, określając nazwę aplikacji, nazwę użytkownika, hasło i domenę oraz kojarzy zasób z nowym Process składnikiem.

Start(String, String, String, SecureString, String)

Uruchamia zasób procesu, określając nazwę aplikacji, zestaw argumentów wiersza polecenia, nazwę użytkownika, hasło i domenę oraz kojarzy zasób z nowym Process składnikiem.

ToString()

Formatuje nazwę procesu jako ciąg w połączeniu z typem składnika nadrzędnego, jeśli ma to zastosowanie.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
WaitForExit()

Nakazuje Process składnikowi oczekiwanie na zakończenie skojarzonego procesu na czas nieokreślony.

WaitForExit(Int32)

Nakazuje Process składnikowi oczekiwanie określonej liczby milisekund na zakończenie skojarzonego procesu.

WaitForExit(TimeSpan)

Instruuje składnik Process poczekać określony czas na zakończenie skojarzonego procesu.

WaitForExitAsync(CancellationToken)

Nakazuje składnikowi procesu oczekiwanie na zakończenie skojarzonego procesu lub anulowanie cancellationToken .

WaitForInputIdle()

Process Powoduje, że składnik czeka na czas nieokreślony, aby skojarzony proces wprowadzał stan bezczynności. To przeciążenie dotyczy tylko procesów z interfejsem użytkownika i w związku z tym pętlą komunikatów.

WaitForInputIdle(Int32)

Process Powoduje, że składnik oczekuje określonej liczby milisekund dla skojarzonego procesu, aby wprowadzić stan bezczynności. To przeciążenie dotyczy tylko procesów z interfejsem użytkownika i w związku z tym pętli komunikatów.

WaitForInputIdle(TimeSpan)

Process Powoduje, że składnik czeka timeout określony dla skojarzonego procesu, aby wprowadzić stan bezczynności. To przeciążenie dotyczy tylko procesów z interfejsem użytkownika i w związku z tym pętli komunikatów.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik jest usuwany przez wywołanie Dispose() metody .

(Odziedziczone po Component)
ErrorDataReceived

Występuje, gdy aplikacja zapisuje w przekierowanym StandardError strumieniu.

Exited

Występuje, gdy proces kończy się.

OutputDataReceived

Występuje za każdym razem, gdy aplikacja zapisuje wiersz do przekierowanego strumienia StandardOutput .

Dotyczy

Zobacz też