Udostępnij za pośrednictwem


ApiResourceBuilder.IdentityServerJwt(String) Metoda

Definicja

Tworzy nowego konstruktora dla interfejsu API, który współistnieje z serwerem autoryzacji.

public:
 static Microsoft::AspNetCore::ApiAuthorization::IdentityServer::ApiResourceBuilder ^ IdentityServerJwt(System::String ^ name);
public static Microsoft.AspNetCore.ApiAuthorization.IdentityServer.ApiResourceBuilder IdentityServerJwt (string name);
static member IdentityServerJwt : string -> Microsoft.AspNetCore.ApiAuthorization.IdentityServer.ApiResourceBuilder
Public Shared Function IdentityServerJwt (name As String) As ApiResourceBuilder

Parametry

name
String

Nazwa interfejsu API.

Zwraca

An ApiResourceBuilder.

Dotyczy