Udostępnij za pośrednictwem


ApiResourceBuilder Klasa

Definicja

Konstruktor zasobów interfejsu API

public ref class ApiResourceBuilder
public class ApiResourceBuilder
type ApiResourceBuilder = class
Public Class ApiResourceBuilder
Dziedziczenie
ApiResourceBuilder

Konstruktory

ApiResourceBuilder()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ApiResourceBuilder.

ApiResourceBuilder(ApiResource)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ApiResourceBuilder.

ApiResourceBuilder(ApiResource)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ApiResourceBuilder.

Metody

AllowAllClients()

Konfiguruje zasób interfejsu API, aby umożliwić wszystkim klientom dostęp do niego.

ApiResource(String)

Tworzy nowego konstruktora dla zewnętrznie zarejestrowanego interfejsu API.

Build()

Tworzy zasób interfejsu API.

IdentityServerJwt(String)

Tworzy nowego konstruktora dla interfejsu API, który współistnieje z serwerem autoryzacji.

ReplaceScopes(String[])

Zastępuje zakresy zdefiniowane dla aplikacji nowym zestawem zakresów.

WithApplicationProfile(String)

Ustawia profil aplikacji dla zasobu.

WithScopes(String[])

Dodaje dodatkowe zakresy do zasobu interfejsu API.

Dotyczy