Udostępnij za pośrednictwem


MicrosoftAccountDefaults.AuthorizationEndpoint Pole

Definicja

Domyślny punkt końcowy używany do uwierzytelniania konta Microsoft.

public: static initonly System::String ^ AuthorizationEndpoint;
public static readonly string AuthorizationEndpoint;
 staticval mutable AuthorizationEndpoint : string
Public Shared ReadOnly AuthorizationEndpoint As String 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego punktu końcowego, zobacz https://learn.microsoft.com/graph/auth-v2-user.

Dotyczy