Udostępnij za pośrednictwem


BindConverter.TryConvertToNullableDouble Metoda

Definicja

Próbuje przekonwertować wartość na dopuszczaną Doublewartość null.

public:
 static bool TryConvertToNullableDouble(System::Object ^ obj, System::Globalization::CultureInfo ^ culture, [Runtime::InteropServices::Out] Nullable<double> % value);
public static bool TryConvertToNullableDouble (object obj, System.Globalization.CultureInfo culture, out double? value);
public static bool TryConvertToNullableDouble (object? obj, System.Globalization.CultureInfo? culture, out double? value);
static member TryConvertToNullableDouble : obj * System.Globalization.CultureInfo * Nullable -> bool
Public Shared Function TryConvertToNullableDouble (obj As Object, culture As CultureInfo, ByRef value As Nullable(Of Double)) As Boolean

Parametry

obj
Object

Do obiektu do skonwertowania.

culture
CultureInfo

Element CultureInfo do użycia do konwersji.

value
Nullable<Double>

Wartość przekonwertowana.

Zwraca

true jeśli konwersja zakończy się pomyślnie, w przeciwnym razie false.

Dotyczy