Udostępnij za pośrednictwem


Paginator.SummaryTemplate Właściwość

Definicja

Opcjonalnie dostarcza szablon do renderowania podsumowania liczby stron.

[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment? SummaryTemplate { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.SummaryTemplate : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment with get, set
Public Property SummaryTemplate As RenderFragment

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy