RemoteAuthenticatorViewCore<TAuthenticationState>.LogInFailed Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element RenderFragment z interfejsem użytkownika do wyświetlenia podczas LogInFailed obsługi.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment<System::String ^> ^ LogInFailed { Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment<System::String ^> ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment<System::String ^> ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment<string> LogInFailed { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.LogInFailed : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment<string> with get, set
Public Property LogInFailed As RenderFragment(Of String)

Wartość właściwości

RenderFragment<String>
Atrybuty

Dotyczy