Udostępnij za pośrednictwem


HttpRequestFeature.Protocol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wersję HTTP zdefiniowaną w dokumencie RFC 7230. Np. "HTTP/1.1"

public:
 property System::String ^ Protocol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Protocol { get; set; }
member this.Protocol : string with get, set
Public Property Protocol As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy