Udostępnij za pośrednictwem


HttpRequestFeature.QueryString Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia część zapytania elementu docelowego żądania zgodnie z definicją w dokumencie RFC 7230. Wartość może mieć wartość Empty. Jeśli nie jest pusty, zostanie uwzględniony wiodący ciąg "?". Wartość jest w pierwotnej formie bez ucieczki.

public:
 property System::String ^ QueryString { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string QueryString { get; set; }
member this.QueryString : string with get, set
Public Property QueryString As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy