Udostępnij za pośrednictwem


HttpRequestFeature.RawTarget Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element docelowy żądania, ponieważ został wysłany w żądaniu HTTP.

Ta właściwość zawiera nieprzetworzone ścieżki i pełne zapytanie, a także inne obiekty docelowe żądania, takie jak * dla żądań OPTIONS (https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-5.3).

public:
 property System::String ^ RawTarget { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RawTarget { get; set; }
member this.RawTarget : string with get, set
Public Property RawTarget As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy