Udostępnij za pośrednictwem


HttpRequestFeature.Scheme Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia schemat identyfikatora URI żądania. Np. "http" lub "https".

Zwróć uwagę, że ta wartość nie jest uwzględniona w oryginalnym żądaniu, jest ona wnioskowana przez sprawdzenie, czy transport używał połączenia TLS, czy nie.

public:
 property System::String ^ Scheme { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Scheme { get; set; }
member this.Scheme : string with get, set
Public Property Scheme As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy