ITlsTokenBindingFeature.GetProvidedTokenBindingId Metoda

Definicja

Pobiera identyfikator powiązania tokenu "provided" skojarzony z żądaniem.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetProvidedTokenBindingId();
public byte[] GetProvidedTokenBindingId ();
abstract member GetProvidedTokenBindingId : unit -> byte[]
Public Function GetProvidedTokenBindingId () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Identyfikator powiązania tokenu lub wartość null, jeśli klient nie dostarczył powiązania tokenu "dostarczonego" lub prawidłowego dowodu posiadania skojarzonego klucza prywatnego. Obiekt wywołujący powinien traktować ten identyfikator jako nieprzezroczysły obiekt blob i nie powinien próbować go przeanalizować.

Dotyczy