ProblemHttpResult.ProblemDetails Właściwość

Definicja

ProblemDetails Pobiera wystąpienie.

public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ProblemDetails ProblemDetails { get; }
member this.ProblemDetails : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ProblemDetails
Public ReadOnly Property ProblemDetails As ProblemDetails

Wartość właściwości

ProblemDetails

Dotyczy