Udostępnij za pośrednictwem


RedirectToRouteHttpResult.ExecuteAsync(HttpContext) Metoda

Definicja

Napisz odpowiedź HTTP odzwierciedlając wynik.

public System.Threading.Tasks.Task ExecuteAsync (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext httpContext);
abstract member ExecuteAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.ExecuteAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ExecuteAsync (httpContext As HttpContext) As Task

Parametry

httpContext
HttpContext

Wartość HttpContext dla bieżącego żądania.

Zwraca

Zadanie reprezentujące asynchroniczną operację wykonywania.

Implementuje

Dotyczy