UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken>.SetNormalizedEmailAsync Metoda

Definicja

Ustawia znormalizowaną wiadomość e-mail dla określonego userelementu .

public virtual System.Threading.Tasks.Task SetNormalizedEmailAsync (TUser user, string normalizedEmail, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member SetNormalizedEmailAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SetNormalizedEmailAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function SetNormalizedEmailAsync (user As TUser, normalizedEmail As String, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego adres e-mail ma być ustawiony.

normalizedEmail
String

Znormalizowana wiadomość e-mail ustawiona dla określonego userelementu .

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Task

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.

Implementuje

Dotyczy